عدالت Tag

عدالت و قانونعدالت حقیقی درعمل است. (فرانسوی)فرشته عدالت زورش به شیطان نمی رسد، اما شاگردهای او را خوب بدام می اندازد. (ضرب المثل هلندی)شمشیر عدالت و قانون خیلی تیز است، ولی هیچ‌گاه سر بی گناه را نیم برد. (ضرب المثل چینی)جایی که عدالت و قانون ختم می شود، ظلم و ستم آغاز می شود.    ( ویلیام پیت)این هم بدبختی بزرگی است که دربعضی از کشورها،...