احضاریه Tag

اوراق قضائی اوراق قضائی جزئی از محتویات پرونده را تشكیل می دهند.مهمترین اوراق قضائی عبارتند از :   دادخواست   اظهار نامه   اخطاریه    احضاریه   جلب   دادنامه   اجرائیه  واخواست برگه دادخواست برگ قضائی و چاپی مخصوصی است كه از طرف وزارت دادگستری تهیه و در اختیار عموم قرار می گیرد كه باید به زبان فارسی و حاوی مشخصات كامل اصحاب دعوی و وكلای آنان...