اوراق قضایی Tag

اوراق قضائی اوراق قضائی جزئی از محتویات پرونده را تشكیل می دهند.مهمترین اوراق قضائی عبارتند از :   دادخواست   اظهار نامه   اخطاریه    احضاریه   جلب   دادنامه   اجرائیه  واخواست برگه دادخواست برگ قضائی و چاپی مخصوصی است كه از طرف وزارت دادگستری تهیه و در اختیار عموم قرار می گیرد كه باید به زبان فارسی و حاوی مشخصات كامل اصحاب دعوی و وكلای آنان...

مدیر دفتر ناظم دفتر دادگاه است و طبق ماده ۸۲قانون اصول تشكیلات عدلیه هر مدیر دفتر درصورت لزوم در تحت ریاست و مسئولیت خود تقریر نویس و ثبات و ضباط (بایگان ) و مامور ابلاغ و احضار خواهد داشت . به موجب قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آئین نامه اجرائی آن مامورین ابلاغ از تحت ریاست و مسئولیت مدیر دفتر خارج و تحت...

 مبحث دوم - مسائل مرتبط با قضاوت در گفتار اول همچنین ما به نقش اشخاصی كه در دادرسی دخالت دارند، از قبیل قضـات، كارشـناسان، وكلای و مامـوران ابـلاغ اوراق قضـایی و . . . در ایجاد اطاله دادرسـی می پردازیم.  گفتار اول: مشكلات مقدماتی صدور رأی این گفتار كه در 4 بند ارائه می شود، به بررسی مشكلات سستی و فرسودگی بافت اداری (بند 1)، مشكلات كارشناسی (بند...