با باد Tag

از این بالا ، هیچکس ، و هیچ چیز ، به اندازه‏ واقعی خودش نیست . نه درخت‌ها ، نه مغازه‌‏ها و نه ماشینها . خیابان هم همینطور . پس این تنها زایر جاسم نیست که از اینجا ، مچاله و کوچک‏ به نظر می‏‌آید . اگر عبد الله هم بود،حتما همین طور بود...