جرم Tag

چه عملی جرم محسوب می‌شود؟ از نظر علم جرم شناسی , جرم پدیده ای است كه دارای ابعاد مختلفی از نظر شكل گیری آن است كه نابسامانیهای اجتماعی از عمده دلایل وقوع آن تلقی می شود. جرم مفهومی نسبی است و بر اساس ساختارهای گوناگون اجتماعی به اشكال مختلفی مشاهده می شود و توصیف اعمال مجرمانه بسته به نوع ساختار مربوطه صورت می گیرد. بنابراین مقدمات فرهنگ...

كسى كه قصد ارتكاب جرمى را دارد، از لحظه انديشه ارتكاب جرم در ذهن تا تحقق فعل مجرمانه در خارج، مراحلى را طى مى كند كه از نظر حقوق دانان پيشين، اصطلاحاً «راه جرم» و از ديدگاه علماى كنونى حقوق جزا، مراحل مختلف عمل مجرمانه ناميده مى شود. اين مراحل را برخى از حقوق دانان، چهار مرحله ذكر كرده اند:  انديشه مجرمانه يا قصد ارتكاب جرم.  انجام عمليات...

روش های برخورد تربيتی بهينه با مجرم هنگامی كه با مجرمی روبه رو می شويد، چه احساسی به شما دست می دهد؟ آيا مجرم را فردی منفي و بی ارزش می دانيد؟ آيا می توانيم به خود اجازه دهيم كه در برخورد با يك رفتار منفی سرزده از يك مجرم، با همه رفتارها، ويژگی ها، و به طور كلی، با كل شخصيت او منفی و پيش...