جعل Tag

ماهیت و مصادیق‌ جعل‌ در ماده‌ ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی ساختن‌ نوشته‌ یا سند تعریف‌ نوشته‌ بنابه‌ عرف‌ مشخص‌ و گویا است‌ اما سند نوشته‌ای‌ است‌ که‌ در مقام ‌دعوی‌ یا دفاع‌ قابل‌ استناد باشد که‌ خود آن‌ به‌ دو دسته‌ رسمی‌ و غیر رسمی‌ (عادی‌) تقسیم ‌می‌گردند. در مورد نوشته‌ می‌توان‌ گفت‌ « لزوم‌ تفسیر مضیق‌ نصوص‌ جزایی‌ باید نوشته‌ را محدود به‌ قدر متقین‌ آن‌...