حادثه پزشکی Tag

ماجراي تلخ اصفهان را مطمئنا شنيده ايد، د‌ر یکی از بیمارستان‌های اصفهان، به دلیل عدم تمکن مالی خانواده‌ای برای پرد‌اخت هزینه بخیه چانه فرزند‌شان که دچار پارگی شده بود، پزشک بیمارستان اقد‌ام به کشید‌ن بخیه و نپذیرفتن د‌رمان کود‌ک و كودك رابا چانه اي خوني روانه خانه مي‌كند.رفتاري غير انساني كه تاكنون مانندش را نشنيده بوديم و انتظار براي برخورد قضايي با اين افراد متخلف...