شناسنامه Tag

از حقوق اولیه هر انسان داشتن هویتی روشن و شفاف است شناسنامه برگ هویت هر فرد به شمار می رود. شخص فاقد شناسنامه مانند کسی است که وجود ندارد. صدور شناسنامه انتساب اولیه هر شخص را به دیگران و اینکه پدر و مادر وی چه کسانی هستند و به کدام فامیل تعلق دارد روشن می کند. بنابراین به محض تولد کودک پدر و مادر او...