شکر گزاری زن ها Tag

چه وقت زن‌ها خدا رو شکر میکنند؟   زن رو به خدا کرد و گفت: چرا باید دیه ما نصف مردها باشد؟   خداوند مهربانانه فرمود : عزیز من ! اگر با کشتن، تو را از شوهرت بستانند، به او 100 میلیون می رسد، ولی اگر او را بکشند تو صاحب 200 میلیون می شوی !!!   زن خندید و گفت: خدایا حکمتت را شکر ...