فروش ملك Tag

زمانی که یک ملک قابل افراز نباشد و اداره ثبت و دادگاه عدم قابلیت افراز را تشخیص دهد مطابق ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع که مقرر می‌دارد: «ملکی که به‌موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکاء و به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود» در پی درخواست فروش از سوی یک یا چند نفر مالکین مشاع، دادگاه صرف...