قوانین جزائی Tag

چه قانونی باید در مورد دلیل رعایت شود محاکم جزا باید متوجه باشند چه قانونی در دعوائی که طرح شده قابل اجرا است: خواه وقتیکه قواعد دلیل بواسطه قانون جدیدی تغییر یافته. یا موقعی که در دعوای مطروحه تبعه خارجه مداخله دارد. و یا موقعی که در دادگاه سندی ارائه شود که در خارجه تنظیم شده است. اینک موارد فوق را تحت مطالعه دقیق قرار میدهیم. ۱-وقتیکه قواعد دلیل بواسطه قانون...