لایحه مجلس Tag

این مقاله با کمی دگرگونی، در هفته نامه اترک، سال سوم،  شماره ۱۲۱، دوشنبه ۱۸آذر ۱۲۸۷نیز منتشر شده است. شنیده ام  ماده ۲۳لایحه حمایت خانواده این بار نه از سوی دولت فخیمه و یا نمایندگان ذکور، که از ناحیه نسوان مجلس؟!! و تنها به دستاویزی قیدی نه چندان موجّه،  دوباره مطرح شده است . اینجانب قصد نقد حقوقی موضوع را ندارم .  در گذشته مقاله علمی...