مجرمان Tag

روش های برخورد تربيتی بهينه با مجرم هنگامی كه با مجرمی روبه رو می شويد، چه احساسی به شما دست می دهد؟ آيا مجرم را فردی منفي و بی ارزش می دانيد؟ آيا می توانيم به خود اجازه دهيم كه در برخورد با يك رفتار منفی سرزده از يك مجرم، با همه رفتارها، ويژگی ها، و به طور كلی، با كل شخصيت او منفی و پيش...