مطلب مهم Tag

یکی از مباحثی که در زمینه آیین دادرسی کیفری مطرح میشود موضوع ادله اثبات است. گرچه اصولا برخی مشترکات میان ادله اثبات کیفری و مدنی وجود دارد اما ادله اثبات کیفری دارای اوصاف منحصر به فردی است که آن را از ادله اثبات مدنی متمایز میسازد. منصوص کردن ادله اثبات دعوی کیفری می بایست از منظر ارتباط آن با جرم و مجازات و برخورد با...

فصل مقدماتی شناخت آیین دادرسی مدنی مبحث اول: تعریف حقوق آیین دادرسی مدنی »رشته ای از حقوق عمومی است كه ناظر به بررسی مقررات راجع به طرح دعوی، نحوه رسیدگی به آن، صدور رأی و اجرای آن در رابطه با مسائل حقوقی می باشد. «بنابراین مسائلی كه با توجه به تعریف فوق، در این رشته از علم حقوق، در هر مرحله از دادرسی می شود عبارتند از: بند...

بند دوم : مراجع صالح جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از امور ثبتی (اختلافات ثبتی) الف) مراجع عادی حل اختلافات ثبتی این مراجع مسئولیت رس یدگی به اختلافات ثبتی را همیشه بر عهده دارند كه خود به دو بخش تقسیم می شوند: ۱. هیاتهای نظارت ۲. شورای عالی ثبت این دو براساس قانون ثبت و اسناد و املاك كشور (مصوب ۲۶ / ۱۲ / ۱۳۱۰ ) تشكیل شدند. كه البته این قانون در...