مفهوم جرم شناسی Tag

روش های برخورد تربيتی بهينه با مجرم هنگامی كه با مجرمی روبه رو می شويد، چه احساسی به شما دست می دهد؟ آيا مجرم را فردی منفي و بی ارزش می دانيد؟ آيا می توانيم به خود اجازه دهيم كه در برخورد با يك رفتار منفی سرزده از يك مجرم، با همه رفتارها، ويژگی ها، و به طور كلی، با كل شخصيت او منفی و پيش...