آشنایی با دفتر دادگاه

اوراق قضائی اوراق قضائی جزئی از محتویات پرونده را تشكیل می دهند.مهمترین اوراق قضائی عبارتند از :   دادخواست   اظهار نامه   اخطاریه    احضاریه   جلب   دادنامه   اجرائیه  واخواست برگه دادخواست برگ قضائی و چاپی مخصوصی است كه از طرف وزارت دادگستری تهیه و در اختیار عموم قرار می گیرد كه باید به زبان فارسی و حاوی مشخصات كامل اصحاب دعوی و وكلای آنان...

انواع دفاتر دفتر دادگاه 1-   دفتر ثبت عرایض 2-   دفتر اندیكاتور 3-   دفتر ثبت لوایح 4-   دفتر ثبت ارجاعی 5-   دفتر ارسالی به دایره ابلاغ دادگستری 6-   دفتر ارسال به شعبات و به حوزه قضائی 7-   دفتر ارسال به واحد پست 8-   دفتر ارسال به ادارات شهری 9-   دفتر ارسالی به اجرای احكام 10- دفتر ارسالی به دادگاه تجدید نظر 11- دفتر ثبت فرجام خواهی 12- دفتر ثبت دادنامه 13- دفتر ثبت اوقات 14- دفتر ثبت آمار 15- دفتر...