پرونده‌های حقوقی

خـواهان :    حسین خـوانده :    محمد رضا خواسته :    تخلیه و انتزاع ید خوانده از ششدانگ یكباب مغازه جزء پلاك شماره ۵۰۲۴ واقع در بخش ۵ تهران به استناد مقرات بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ کـــلاســـــه پرونده :   ۸۵۰۰۹۰۰۰۰۰۳۰۰۴۱۲ شعبه رسیدگی کننده :    شعبه ۱۱۱ دادگاه عمومی تهران  ( مجتمع قضائی عدالت ) دلایل و منضمات دادخواست : فتوكپی مصدق از ورقه مالكیت ششدانگ پلاك...