آشنایی با مدیران دادگستری و وظایف آن‌ها

آشنایی با مدیران دادگستری و وظایف آن‌ها

مدیر دفتر ناظم دفتر دادگاه است و طبق ماده ۸۲قانون اصول تشکیلات عدلیه هر مدیر دفتر درصورت لزوم در تحت ریاست و مسئولیت خود تقریر نویس و ثبات و ضباط (بایگان ) و مامور ابلاغ و احضار خواهد داشت .
به موجب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آئین نامه اجرائی آن مامورین ابلاغ از تحت ریاست و مسئولیت مدیر دفتر خارج و تحت مسئولیت رئیس واحد ابلاغ در آمده اند اما ماده مرقوم در مورد ریاست مدیر دفتر بر منشی دادگاه و بایگان و سایر کارگزاران دفتر به قوت خود باقی است و حسب صریح آن مسئولیت اعمال آنان با مدیر دفتر است .
مدیر دفتر حسب مسئولیتی که ماده مرقوم برعهده او گذاشته لازم است هر روز مدت کوتاهی از وقت خود را به نظارت به عملکرد منشی دادگاه و بایگان و سایر کارگزاران اختصاص دهد .
دفاتر تعیین وقت ، ثبت دادنامه ، ثبت لوایح ، اندیکاتور و … را ملاحظه و مندرجات آنها را با چند نمونه از کارهای انجام شده تطبیق دهد و وضعیت بایگانی اوراق و پرونده ها را کنترل نماید و مطمئن شود که غیر از بایگان شخص دیگری به پرونده ها دسترسی ندارد . در پایان وقت اداری روزانه مطمئن شود که هیچ پرونده و مدرک دیگری بر روی میزها نمانده است .
هر گاه یکی از این کارها به درستی انجام نشده باشد کارمند مسئول را مکلف کند که همان روز به تصحیح موضوع پرداخته و تا کار مورد نظر به نحوه قانونی و مطلوب انجام نشده دفتر را ترک نکند .
و نیز از وظایف مدیران و مسئولین دفاتر ، ثبت دادخواست، ارجاع پرونده بعد از ثبت به رئیس دادگاه، نظارت بر کامل بودن دادخواست، رد دادخواست در صورت عدم تادیه هزینه نشر آگهی، رد دادخواست در صورت مشخص نبودن خواهان، ارسال دادخواست و ضمائم آن به دایره ابلاغ جهت رسانیدن آن اوراق به مخاطبین آنها، اجرای قرار تامین دلیل، تهیه رونوشت دادنامه پس از امضاء جهت ابلاغ و وصول و ثبت دادخواست تجدید نظر می باشد .

ابلاغ اوراق قضائی

عبارتست از رساندن پرونده اعم از دادخواست ، ضمائم ، قرار ، احکام یا اسناد لازم الاجراء و غیره طی تشریفات خاص و قانونی به رویت طرف دعوا .

ابلاغ دونوع است :

 •  ابلاغ واقعی
  ماده ۶۸: مامور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق ، امتناع او را در برگ اخطاریه قید نماید .
 •   ابلاغ قانونی
  تبصره ( ۱) ماده ۶۹۰( آ. د . م ) : ابلاغ اوراق در هر یک از محل سکونت یا کار به عمل می آید . برای ابلاغ در محل کار ابلاغ اوراق به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس کارمند مربوط ارسال می شود. این اشخاص مسئول اجرای ابلاغ می باشند و باید حد اکثر به مدت ده روز اوراق را اعاده نمایند .

نظارت بر ابلاغ اوراق

مدیر دفتر با نظارت دقیق بر ابلاغ اوراق قضائی می تواند از اطاله زمان جلوگیری نموده و در نحوه کار دفتر دادگاه نظم ایجاد کند .

نظارت بر ابلاغ اوراق در دو مرحله انجام می شود

 •  هنگامی که اوراق ابلاغ برگردانده می شود لازم است مدیر دفتر قبل از بایگانی شدن اوراق آنها را کنترل کند چنانچه در مواردی ابلاغ اوراق مطابق مقررات صورت نگرفته آنها را با تذکر نقص ابلاغ، عودت بدهد تا مرجع ابلاغ، اشتباه را رفع نماید .
 •   مدیر دفتر، با برنامه ریزی مرتب قبل از رسیدن زمان رسیدگی پرونده ها ( مثلاً : اگر وقت رسیدگی سه ماه است پس از سپری شدن چهار یا پنج روز ) آنها را از بایگانی خارج کرده و اوراق آنها را کنترل می کند چنانچه بعضی از اوراق از مرجع ابلاغ برگردانده نشده ، نقص مورد نظر و شماره پرونده مربوطه را یاداشت کرده پرونده را مجدداً به بایگان می سپارد سپس براساس یاداشت خود از طریق تلفن یا هر وسیله ارتباطی دیگر موضوع را پیگیری می کند .

ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای خوانده یا خواندگان

خواهان باید به تعداد خواندگان به اضافه یک نسخه دادخواست و ضمائم تقدیم نماید .
نسخه اصلی دادخواست که تمبر هزینه دادرسی بر آن ابطال می شود به اضافه یک نسخه از ضمائم دادخواست در پرونده بایگانی می شود و بقیه نسخ دادخواست پس از ثبت دادخواست و تعیین وقت رسیدگی و یا در صورت ناقص بودن دادخواست بلافاصله پس از رفع نقص آن برای
خواندگان ارسال می شود .
متن اخطاریه ها و استعلامات و سایر مکاتباتی که انجام آنها بر عهده دفتر است به وسیله مدیر دفتر تهیه می شود بعد از تکمیل متن، مدیر دفتر آنرا امضاء و دستور ارسال آنرا می دهد .

دعوت طرفین به دادرسی

در دعاوی حقوقی، دعوت طرفین با ارسال اخطاریه به عمل می آید . در اخطاریه باید زمان جلسه رسیدگی با قید روز، ساعت و  مکان جلسه رسیدگی با ذکر دقیق عنوان دادگاه و شعبه و محل استقرار آن درج گردد تا دعوت شده دچار اشتباه نشود .
در پرونده های کیفری دعوت متهم باید با احضاریه به عمل آید و در آن درج شود که نتیجه عدم حضور جلب می باشد، چنانچه در این موارد از جانب مدعی خصوصی دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم مطرح شده باشد نسخه ثانی دادخواست و ضمائم مربوط به آن همراه اخطاریه برای متهم ارسال می گردد .

تقدیم پرونده به دادگاه

مرتب بودن پرونده

مدیر دفتر باید نظارت کند که بایگان دادگاه روز قبل از رسیدگی پرونده را از بایگانی خارج کرده و اوراق آنرا مرتب و برگ شماری کند .

گزارش اقدامات دفتر

مدیر دفتر باید پس از مرتب شدن پرونده گزارشی از اقدامات انجام شده از جلسه قبل تا جلسه حاضر تهیه کند و گزارشی از ابلاغ اوراق دعوی و عودت و یا عدم عودت آنها و نحوه پی گیری آن، تقدیم لایحه از ناحیه اصحاب دعوی، شماره ثبت لایحه تقدیمی و پاسخ استعلام های مورد نظر دادگاه را از قبل ضمیمه پرونده نموده و به دادگاه تقدیم نماید .

وظایف مدیر دفتر در رابطه با اقدامات لازم برای اتخاذ تصمیم دادگاه

هر گاه دادگاه پس از جلسه رسیدگی قرار اعدادی مانند : ( قرار استماع شهادت شهود ، قرار اتیان سوگند ، قرار ارجاع امر به کارشناسی ، قرار معاینه ، تحقیقات محلی ، قرار رسیدگی به ادعای جعل ) یا دستور اداری مانند ( مطالبه پرونده دیگر ، استعلام موضوع معینی از یکی از مراجع رسمی ، قرار رسیدگی توأم ) صادر کرده باشد، مدیر دفتر مکلف است تصمیم دادگاه را به دقت مرور کرده هر گاه بعضی از آن نامفهوم باشد صورت جلسه دادگاه را مطالعه کند و در صورت لزوم برای روشن شدن، موضوع را از دادرس سوال نماید . بعد مدیر دفتر به کارکنان دفتر آموزش می دهد که دستور دادگاه را به طور دقیق و کامل انجام دهند .

وظایف مدیر دفتر پس از صدور رای دادگاه

پس از صدور رای لازم است رای در دفتر آراء دادگاه ثبت گردد .
به این ترتیب پرونده از آمار پرونده های در جریان کسر می شود.  آنگاه رای پاکنویس و سپس رونوشت پاکنویس برای ابلاغ ارسال می شود ( پاکنویس رای دادگاه را دادنامه می گویند ) .
دادنامه مشتمل است بر مقدمه ای که منشی دادگاه تهیه می نماید و متن رای دادگاه . دادنامه باید ظرف ۵ روز از تاریخ صدور رای تهیه شود، اگر دادنامه تایپ شده باشد ماشین نویس تایپ را با اصل مقابله نموده و غلطهای تایپی را رفع می نماید ( مدیر دفتر وظیفه دارد بر این امر نظارت کند ) سپس به امضاء دادرس می رسد . مدیر دفتر نسخه دیگر دادنامه را رونوشت برابر اصل نموده امضاء می نماید .

در مقدمه رای که بوسیله منشی دادگاه تهیه می شود باید نکات زیر رعایت شود

 1.  ذکر شماره و تاریخ صدور رای و شماره پرونده .
 2.   ذکر مشخصات شعبه صادر کننده رای و نام دادرس یا دادرس های دادگاه .
 3.   نام نام وخانوادگی و محل اقامت اصحاب دعوی .
 4.   مدیر دفتر باید توجه داشته باشد که اگر خواهان یا خواندگان یا شاکی ها زیاد باشند نام آنها به همان ترتیبی ذکر شود که در متن رای بیان شده والا ممکن است منجر به صدور رای اصلاحی گردد .
 5.   موضوع دعوا و درخواست اصحاب دعوی .
 6.   خلاصه دلایل و مستندات هر یک از اصحاب دعوی .
 7. درخواستهای اصحاب دعوی و اقداماتی که دادگاه در برابر این درخواستها انجام میدهد و نیز چکیده ادله و مستندات طرفین در متنی که اصطلاحاً گردشکار نامیده میشود بیان می گردد .

گردشکار 

به طور خلاصه جریان پرونده می باشد از آنجا که بندرت اتفاق می افتد که جریان رسیدگی به دو یا چند پرونده عیناً شبیه یکدیگر باشند و یا درخواست های اصحاب دعوی دو یا چند پرونده و ادله و مستندات آنها کاملاً‌ مانند یکدیگر باشند لازم است برای هر پرونده گردشکار جداگانه ای تهیه شود . گردشکار حاوی مطالب یاد شده در آن پرونده می باشد .

ابلاغ رونوشت دادنامه ماده ۳۰۰قانون آیین دادرسی مدنی

پس از تهیه دادنامه و امضاء آن از جانب دادرس دادگاه، باید به تعداد اصحاب دعوی رونوشت  برای ابلاغ تهیه شود . مدیر دفتر باید نظارت نماید که رونوشت ها به فوریت تهیه شده وخوانا باشند برابری آنها را با اصل گواهی کرده فوراً برای ابلاغ به مامور ابلاغ تسلیم و رسید اخذ کند . به همین مناسبت مدیر دفتر باید برای این گونه پرونده ها در دفتری خاص وقت نظارت تعیین کند و تا زمانی که از ابلاغ رونوشت های دادنامه ها و عودت آنها و قانونی بودن ابلاغ و بایگانی شدن این اوراق در پرونده مربوط اطمینان حاصل نکرده وقت نظارت را تمدید کند .

تبصره ماده ۴۷قانون آیین دادرسی مدنی

اگر طرح دعوا و یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل حق وکالت در مرحله بالاتر را داشته باشد کلیه آرای صادره باید به او ابلاغ شود و مبداء مهلت ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب می شود .

مواد ۴۵الی ۴۷قانون آیین دادرسی مدنی

اگر وکیل به موجب مندرجات وکالت نامه برای دادرسی در مرحله بالاتر وکالت نداشته باشد رونوشت دادنامه باید به موکل ابلاغ شود هر گاه وکیل عزل یا بازداشت شده یا استعفاء داده و فوت کرده باشد ویا از شغل وکالت معلق شده یا به علت قوه قاهره قادر به انجام وظیفه نباشد رونوشت دادنامه باید به موکل ابلاغ شود .
مدیر دفتر باید در هنگام ابلاغ، به متن وکالت نامه و نیز وقایع مذکور توجه داشته باشد .

نظارت مدیر دفتر در تعیین وقت رسیدگی به پرونده‌ها

چنانچه پس از جلسه رسیدگی حسب دستور دادگاه نیاز به تعیین جلسه دیگری جهت انجام اقدامات مورد نظر دادگاه باشد مانند قرار اتیان سوگند ، قرار استماع شهادت شهود ، قرار معاینه و تحقیق محل ، منشی دادگاه در دفتر تعیین اوقات وقت رسیدگی تعیین می کند .
اگر موضوع پرونده از مواردی باشد که طبق قانون باید در خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد، مدیر دفتر با لحاظ قراردادن کیفیت اقدام مورد نظر دادگاه و با در نظر گرفتن زمان لازم برای به نتیجه رسیدن، اولین زمان مناسب را به عنوان وقت رسیدگی تعیین خواهد کرد .

ماده ۱۰۰قانون آیین دادرسی مدنی

هر گاه در وقت تعیین شده دادگاه تشکیل نشود یا مانعی برای رسیدگی داشته باشد حسب دستور دادگاه نزدیکترین وقت رسیدگی ممکن معین خواهد شد و اگر عدم تشکیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد وقت رسیدگی حداکثر ظرف مدت دوماه خواهد بود .

هزینه دفتر

مقصود از هزینه دفتر اقداماتی است که مدیر دفتر دادگاه با رعایت قانون و حسب درخواست اشخاص برای آنان انجام می دهد و در قبال آن وجوهی به خزانه دولت واریز شود .
هزینه تطبیق رونوشت یا تصویر  اسناد با اصل آنها دوهزار ریال است .
صدور گواهی حسب درخواست اصحاب دعوا در حدود مندرجات پرونده، هزینه هر یک از این گواهی ها دو هزار ریال است .
از جمله این گواهی مذکور در ماده ۲۶۳ق . آ. د . ک دادگاههای عمومی و انقلاب را می توان نام برد.

ماده ۲۶۸قانون آئین دادرسی کیفری

هر گاه از رای غیر قطعی محاکم کیفری در مهلت مقرر تجدید نظر خواهی نشده یا به هر علتی رای قطعی شده و محکوم علیه، مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رای باشد می تواند ظرف مدت یکماه از تاریخ انقضاء مهلت تجدید نظر خواهی یا قطعیت حکم از طریق دادستان کل کشور تقاضای نقض حکم را بنماید تقاضای یاد شده مستلزم تقدیم درخواست و پرداخت هزینه مربوطه دو برابر هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر احکام کیفری خواهد بود .
هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برای نسخه اول یک هزار ریال و برای
نسخه های دیگر دویست ریال می باشد .
هزینه ابلاغ اظهار نامه یک هزار ریال است.این هزینه غیر از بهای برگ اظهار نامه است .
هزینه ابلاغ برگ واخواست یک هزار ریال است این هزینه با بهای برگ واخواست که به تناسب ارزش سند تجاری واخواست شده وصول می شود تفاوت دارد .
هزینه واخواست برات و سفته معادل یک درصد وجه آنها است . نیم درصد آن برای تمبر اعتراض نامه الصاق و ابطال می گردد و نصف دیگر برای صدور رسید صادر می گردد .

هزینه انتشار آگهی

هرگاه جریان رسیدگی و ادامه آن طبق قانون منوط به انتشار آگهی در روزنامه باشد مانند آگهی برای تعیین نشانی خوانده، آگهی انحصار وراثت، آگهی تحریر ترکه و … مدیر دفتر باید هزینه آگهی را طبق بخشنامه های مربوط که هر چند مدت یک بار تغییر می کند محاسبه نموده و توسط شخصی که مسئول پرداخت آن است وجه آگهی را به حساب سپرده دادگستری واریز نمود و پس از انتشار آن، هزینه را به مؤسسه منتشر کننده بپردازد و اگر چیزی از وجه سپرده باقی بماند آن را به پرداخت کننده مسترد دارد . تذکر این نکته لازم است که اگر هزینه انتشار آگهی ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر پرداخت نشود ، دفتر دادگاه مکلف است قرار رد دادخواست را صادر کند . این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه می باشد، جز در مواردی که خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد که در این صورت مدت یاد شده یکماه از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار محسوب می شود .

هزینه اجراء شامل دو بخش است

 •    حق اجرای حکم
  این وجه به وسیله مدیر دفتر محاسبه و در برگ اجرائی درج می شود و سپس دادورز آنرا مطابق مقررات وصول کرده و به صندوق دادگستری واریز می کند . یک نسخه از رسید مربوط به آنرا به محکوم علیه تسلیم و نسخه دیگر را پیوست پرونده اجرائی می نماید .

 

 •    هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت دارد
 1.     دستمزد کارشناسی
 2.     حق حفاظت از اموال
 3.    هزینه انتشار آگهی مزایده و مانند آنها

 

وظایف متفرقه مدیر دفتر

 اجرای قرار تامین دلیل

دادگاه می تواند تامین دلیل را به دادرس علی البدل یا مدیردفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی که فقط تامین دلیل مبنای حکم دادگاه قرار گیرد در این صورت قاضی صادر کننده رای باید شخصاً اقدام نماید یا گزارش تامین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد .

 اعلام جرائم

یکی دیگراز وظایف متفرقه مدیر دفتر اعلام جرایم می باشد . طبق (ماده ۴۹قانون آئین دادرسی کیفری ) مقامات و اشخاصی رسمی و مدیر دفتر وظیفه دارد هر گاه درحوزه کاری خود از وقوع جرمی اطلاع یابد آنرا به رئیس حوزه قضائی یا معاون وی اطلاع دهد .

 اعلام تخلفات اداری

مدیر دفتر وظیفه دارد تخلفات کارمندان تحت امر خود را به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری گزارش دهد . در صورت عدم اقدام در این مورد خود مرتکب تخلف اداری شده و مستوجب مجازات است .

 قراردادن پرونده در اختیار طرفین و وکلای آنها

در پرونده های مدنی اصحاب دعوی و وکلای آنها همه وقت حق دارند به دفتر دادگاه مراجعه و پرونده مربوط به خود را مطالعه نمایند . ( طبق ماده ۷۳و ۷۳آ . د . م ) طرفین حق دارند پرونده را دردفتر ملاحظه نموده و در صورت نیاز از اوراق پرونده با هزینه خود تصویر تهیه کنند یا رونوشت بگیرند .
وکلای اصحاب دعوی نیز که درجریان رسیدگی به وکالت یکی از طرفین وارد شده اند ، حق دارند پرونده را در دفتر دادگاه مطالعه و تصویر با رونوشت تهیه کنند . در اینگونه موراد مطالعه پرونده باید زیر نظر مستقیم مدیر دفتر به عمل آید . مدیر دفتر باید فوراً هویت متقاضی و وکالت او را احراز کرده باشد .
در جریان رسیدگی ، هر گاه اوراق دیگری تحصیل شود که ارتباط مستقیم با دعوی دارد مثل نظریه کارشناسی یا پاسخ استعلامی که از مرجع رسمی به عمل آمده، طرفین باید از آن مطلع شوند و لذا حق دارند در دفتر دادگاه آنرا ملاحظه نموده به همان ترتیب که یاد شد تصویر تهیه کنند .
پس از صدور رای ، طرفین و وکلای آنها می توانند اوراق پرونده را در دفتر دادگاه مطالعه و از رای ، صورت جلسه دادگاه و سایر اوراق پرونده رونوشت بگیرند .
در مورد اوراقی از پرونده که دادگاه راساً از مراجع رسمی مطالبه کرده، اصحاب دعوی حق مطالعه آنها را دارند اما نمی توانند از آنها رونوشت بگیرند .
به هر حال وقتی درخواست تصویر از برگهای پرونده می شود مناسب است درخواست به نظر دادرس دادگاه برسد و دفتر برحسب تصمیمی که دادرس می گیرد اقدام کند .

قراردادن پرونده کیفری در اختیار طرفین

در پرونده های کیفری باید مرحله تحقیقات مقدماتی از مرحله محاکمه مجزا گردد .
(طبق ماده ۷۳ق آ . د . ک ) شاکی حق دارد هنگام تحقیقات، شهود را معرفی و دلایل خود را اظهار نماید و نیز از صورتجلسه  تحقیقات مقدماتی که منافی بامحرمانه بودن تحقیقات نباشد پس از پرداخت هزینه رونوشت بگیرد .تشخیص منافات با محرمانه بودن تحقیقات باید به وسیله دادرس دادگاه به صورت کتبی بیان شود والا اصل با عدم منافات است . در مرحله تحقیقات مقدماتی، متهم و وکیل او حق مطالعه اوراق پرونده و تهیه تصویر و رونوشت از آنها را ندارد و قرار دادن پرونده یا اطلاعات مندرج در اختیار آنها ممنوع است . پس از خاتمه تحقیقات مقدماتی و صدور دستور دادرس دادگاه جهت تعیین وقت رسیدگی، علاوه بر شاکی، متهم و وکیل او نیز حق دارند پیش از جلسه دادگاه به دفتر دادگاه مراجعه و از مندرجات پرونده اطلاعات لازم را تحصیل نمایند .

قراردادن پرونده در اختیار سایر اشخاص

قرار دادن پرونده های مدنی و کیفری در اختیار اشخاصی غیر از طرفین دعوی جز نهادها و مقامات رسمی ممنوع است .
بازرسی ها و مامورین نظارتی دستگاه قضایی با داشتن برگه ماموریت رسمی برای بازرسی از شعبه یا مطالعه پرونده معینی می توانند در دفتر شعبه حضور یافته و پرونده های مورد نظر را مطالعه کنند در این صورت مدیر دفتر پس از احراز هویت مامورین، پرونده ها را دراختیار آنها خواهد گذاشت . بازرس ها و مامورین صالح دیگر دستگاههای دیگر بدون داشتن حکم ماموریت بازرسی شعبه‌می توانند پرونده مورد نظر را به صورت کتبی مطالعه نمایند . در این صورت مدیر دفتر طبق تصمیم دادرس دادگاه در مورد ارسال پرونده مطالبه شده اقدام می نماید . پرونده هایی که به این ترتیب برای مقامات رسمی ارسال می گردد . حتماً باید پیش از ارسال برگ شماری و منگنه و نخ کشی شوند .

مدیران دفاتر انجام مکاتبات اداری و پرسنلی و موارد استعلامات ادارات و موسسات دولتی را نیز برعهده دارند از جمله :

 1.  ارسال رونوشت گواهی حصر وراثت به حوزه مالیاتی .
 2.   ارسال رونوشت حکم دادگاه به حوزه مالیاتی .
 3.   اعلام مفاد حکم مربوط به حق الوکاله به حوزه مالیاتی .
 4.   ارسال رونوشت حکم محکومیت کسبه و تجار به اتحادیه صنفی مربوط .
 5.   اعلام مفاد حکم مربوط به بی اعتباری سند رسمی به سازمان ثبت اسناد و املاک  .
 6.   اعلام مفاد حکم حجر به سازمان ثبت و اسناد و املاک .
 7.   ارسال رونوشت حکم ورشکستگی به اداره ثبت .
 8.   ارسال رونوشت حکم ورشکستگی به اداره تصفیه .
 9.   ارسال رونوشت حکم قطعی محکومیت مدیران اجرائی کشور به سازمان بازرسی کل کشور .
 10.   پاسخ به نامه های کمسیون اصل نود .
 11.   پاسخ به استعلام هیات های رسیدگی به تخلفات اداری .
 12.   پاسخ به سایر مکاتبات
فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
۵ دیدگاه
 • آرزو
  ارسال شده در ۲۰ دی ، ۱۳۹۸ / ساعت : 21:59 / پاسخ

  سلام یک پرونده بسیار ساده دارم که ۱بار یه شعبه ای فرستاده شد و قاضی مهربان بعلت نبود ادله کافی گفت که درخواست استرداد بزنم و مجددا دادخواست بدم و ۹۹٪ نزد خودشان خواهد افتاد و کمک خواهد کرد..اما ۲بار دادخواست زدم و حتی اشاره به سابقه در شعبه قبلی و مدارک موجود در ان شعبه هم کردم ولی به شعبات دیگر ارجاع داده شد و نه آن شعبه قبلی مورد نظرم…آیا ارجاع پرونده ها با رییس دایره ارجاع هست و یا مدیر دفتر و منشی ایشان؟

  • فرید خدائی فر
   ارسال شده در ۲۶ خرداد ، ۱۴۰۱ / ساعت : 21:59 / پاسخ

   ارجاع پرونده ها در حیطه وظیفه و اختیارات معاونت ارجاع هر مجتمع قضایی هست .

 • الهه میر
  ارسال شده در ۱۲ تیر ، ۱۳۹۹ / ساعت : 21:59 / پاسخ

  ببخشیدیک سوال از محضر جنابعالی دارم تفاوت مدیر دفتر با مسئول دفتر در چیست؟

 • آرتمیس نصرتی
  ارسال شده در ۲۰ اردیبهشت ، ۱۴۰۱ / ساعت : 21:59 / پاسخ

  سلام وقت شما به خیر ،آیا مدیر دفتر دادگاه کارشناس های رسمی برای تحقیقات کارشناسی را انتخاب میکند؟ چگونه طبق قرعه کارشناس رسمی انتخاب میشود؟

  • فرید خدائی فر
   ارسال شده در ۲۶ خرداد ، ۱۴۰۱ / ساعت : 21:59 / پاسخ

   سلام
   دوست عزیز کارشناس های رسمی دادگستری رو معمولاً خود قاضی انتخاب می کنه . یک کتابی دارن که لیست کارشناس های هر رشته به تفکیک درج شده و قاضی یه صورت تصادفی انتخاب می کند .

ارسال دیدگاه