آشنایی با دفتر دادگاه

آشنایی با دفتر دادگاه

آشنایی با دفتر دادگاه   :

دفتر دادگاه محل تهیه مقدمات دادرسی و تنظیم پرونده ها است که به تصدی مدیر دفتر و یکنفر ثبات بایگان و یکنفر منشی دادگاه و همگی تحت ریاست رئیس دادگاه انجام وظیفه می نمایند و امور دفتری را که مجمـوعه اقـدامـات و عملیاتی که منجر به دریافت و ثبت و توزیع مکاتبات جهت بر قراری ارتباط است انجام می دهند . اهمیت این امور دفتری بسیار زیاد است تا حدی که عدم وجود آن باعث ایجاد اختلال در نظم و ترتیـب گردش مکاتبـات و نامه های اداری و تشکیل پرونده می گردد . قسمتی از کارهای دفتر دادگاه را منشی دادگاه که در اطاقی غیر از دادگاه مستقر است انجام می دهد که عضوی از اعضاء دفتر دادگاه است ولی در خود دادگاه انجام وظیفه می کند .
کار دفتر به اینصورت است که هر دفتر کارهای دفتری مربوط به شعبه خود را انجام می دهد یعنی بطور مستقل عمل ثبت نامه های وارده و صادره ، لوایح، دادخواستها، و شکوائیه ها را انجام می دهند .

فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه