آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم

آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم

ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم:

حقوق بازنشستگی کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون تأمین اجتماعی که قبل از ۱۷/۴/۱۳۹۳ از اضافه‌کار آنان کشور بازنشستگی کسر و به‌حساب صندوق تأمین اجتماعی واریزشده است، به شرح و فرمول زیر محاسبه و پرداخت می‌شود:

الف- سازمان تأمین اجتماعی موظف است در مورد هر یک از کارکنان یادشده با همکاری دستگاه اجرایی ذی‌ربط و با استفاده از مستندات مربوط، نسبت مجموع اضافه‌کار ماهانه پرداختی که از آن حق بیمه کسر شده است به مجموع اقلام حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه در طول دو سال آخر خدمت (بدون احتساب مبالغ اضافه‌کار) حداکثر منتهی به ۱۳۹۳/۴/۱۷ را محاسبه نماید.

ب- نسبت (درصد) موضوع جزء (الف) در مبلغ میانگین حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول کسر حق بیمه (بدون احتساب اضافه‌کار) فرد ظرف دو سال آخر خدمت منتهی به بازنشستگی ضرب می‌شود.

پ- مبلغ حاصل از اعمال جزء (ب) در یک‌سی‌ام مجموع سنوات پرداخت حق بیمه از اضافه‌کار منتهی به تاریخ ۱۳۹۳/۴/۱۷ ضرب می‌شود.

ت- مبلغ به‌دست‌آمده از اعمال جزء (پ) به مبلغ مستمری بازنشستگی موضوع ماده (۷۷) قانون تأمین اجتماعی که در آن متوسط مزد یا حقوق بیمه‌شده بدون لحاظ اضافه‌کار محاسبه‌شده است، اضافه می‌شود.

فرمول محاسبه مستمری نهایی:

A: مجموع اضافه‌کار ماهانه که از آن حق بیمه کسر شده است در طول دو سال خدمت منتهی به ۱۳۹۳/۴/۱۷٫

B: مجموع اقلام حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه در طول دو سال خدمت منتهی به ۱۳۹۳/۴/۱۷٫

C: مبلغ حقوق و مزایای مستمر مشمول کسر حق بیمه (بدون احتساب اضافه‌کار) در دو سال آخر.

N: مجموع سنوات پرداخت حق بیمه همراه با اضافه‌کار منتهی به ۱۳۹۳/۴/۱۷٫

Y: نسبت A به.B

N) × ×Y × C) + مستمری وفق ماده ۷۷ = مستمری نهایی

 ماده ۲- پاداش پایان خدمت کارکنان یادشده نیز به شرح زیر محاسبه می‌شود:

مبلغ محاسبه‌شده موضوع جزء (پ) ماده (۱) این آیین‌نامه به مبلغ آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه (بدون محاسبه اضافه‌کار) اضافه‌شده و مجموع این دو مبلغ در سنوات خدمت کارمند (حداکثر ۳۰ سال) ضرب می‌شود.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.

 مبنای قانون آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم (قسمت دوم)

ماده ۵۹– آن دسته از کارکنان دستگاه‌ها که مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌باشند از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا نیز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن می‌شوند.

کسانی که تا قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (۱۳۸۸/۱/۱) از فوق العاده اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است، متناسب با مبلغ کسر شده، در پاداش خدمت و حقوق بازنشستگی آنان محاسبه می‌گردد. در دستگاههایی که در آنها طرح طبقه بندی مشاغل کارگری در اجرای ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری اجرا شده است، کارکنان مشمول قانون کار فقط از مزایای قانون کار استفاده می‌نمایند.

فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه