ارزش عمل

روزی مردی داخل چاله ای افتاد و بسیار دردش آمد …
یک دانشمند عمق چاله و رطوبت خاک آن را اندازه گرفت!
یک روزنامه نگار در مورد دردهایش با او مصاحبه کرد!
یک یوگیست به او گفت : این چاله و همچنین دردت فقط در ذهن تو هستند در واقعیت وجود ندارند!!!
یک پزشک برای او دو قرص آسپرین پایین انداخت!
یک پرستار کنار چاله ایستاد و با او … گریه کرد!
یک  روانشناس او را تحریک کرد تا دلایلی را که پدر و مادرش او را آماده افتادن به داخل چاله کرده بودند پیدا کند!
یک تقویت کننده  فکر او را نصیحت کرد که : خواستن توانستن است!
یک فرد خوشبین به او گفت : ممکن بود یکی از پاهات رو بشکنی!!!
یک روحانی او را دید و گفت :حتما گناهی انجام داده ای!
سپس فرد بیسوادی  دست او را گرفت و او را از چاله بیرون آورد…!

فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه