استخدام (بانک)

استخدام (بانک)

استخدام: عبارت است از پذیرفتن شخص به خدمت در بانک طبق ضوابط این آیین‌نامه. (بند ج ماده ۱ از آیین‌نامه استخدامی نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۷۹ هیأت وزیران)

فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه