اعاده دادرسی

اعاده دادرسی

اعاده دادرسی یکی از روش­های فوق‌العاده شکایت از احکام است که روشی عدولی و راهی برای برگشت به دادگاه صادرکننده حکم قبلی میباشد. با این هدف که دادگاه از رأی قطعی سابق خود عدول نماید، زیرا شاکی مدعی است که صدور آن رأی از روی اشتباه بوده و دلایل موجود اجازه نمی‌دهد که چنین حکمی باقی بماند.

 

انواع اعاده دادرسی

 

اصلی : مختص مواردی است که مقتضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست کند.

طاری : که در اثناء دادرسی ،حکمی به عنوان دلیل ارائه شود و کسی که حکم یاد شده علیه او ابراز شده، نسبت به آن درخواست اعاده  نماید.

 

جهات اعاده دادرسی

 

محکوم­ علیه (فرد محکوم شده) حق دارد تا در صورت وجود یک یا چند تا از این جهات، درخواست اعاده دادرسی نماید:

  • موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد. مثلاً خواهان از دادگاه درخواست صدور حکم تخلیه بکند و دادگاه علاوه بر آن، اشتباهاً حکم به استرداد اجرت المثل نیز صادر کند.
  • حکم به میزان بیشتر از (حکم) خواسته صادر شده باشد.
  •  وجود تضاد در مفاد حکم که ناشی از استناد به اصول یا به موارد متضاد باشد.
  • در صورتی که حکم قطعی دادگاه مخالف باشد با حکم قطعی دیگری که سابقاً همان دادگاه در خصوص همان دعوا و بین همان اصحاب دعوا صادر کرده بدون این­که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد. این جهت اعاده موقوف به ۵ شرط است:

الف- وحدت دعوا.

ب- وحدت اصحاب دعوا.

ج- وحدت دادگاه.

د- معارضۀ دو حکم.

و- قطعی بودن دو حکم.

  •  اگر طرف مقابل اعاده دادرسی، حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است.
  •  حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.
  •  پس از صدور حکم ،اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد.

تذکر : اگر دادرس به غیر از موارد هفت­گانه مذکور، جهتی را برای اعاده قبول کند و قرار قبولی را صادر کند دادگاه انتظامی وی را متخلف می‌شمارد.

 

مرجع پذیرش و رسیدگی دادخواست اعاده دادرسی

 

۱- دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاه صادر کننده حکم تقدیم (می گردد)و مرجع رسیدگی نیز همین دادگاه صادرکننده می‌باشد.

۲- دادخواست اعاده دادرسی طاری باید به دادگاهی تقدیم شود که حکم در آن­جا به عنوان دلیل ابراز شده ولی مرجع رسیدگی ،دادگاه صادر کننده حکم می‌باشد.

تذکر: اعاده دادرسی مدنی هیج وقت در دیوان عالی کشور مطرح نمی‌شود برخلاف امور جزایی که قبول اعاده دادرسی همیشه با دیوان عالی کشور است.

 

مهلت اعاده دادرسی

 

مهلت درخواست ااده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است. اما زمان شروع این مهلت:

در آراء حضوری قطعی از تاریخ ابلاغ.

 در آراء غیابی از تاریخ انقضاء مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر.

 اگر اعاده به جهت مغایر بودن۲ حکم باشد، از تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم.

 اگر اعاده به جهت جعل یا حیله باشد از تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله.

آثار اعاده دادرسی:

 

۱. اثر تعلیقی

به صرف درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم، اجرای آن متوقف نمی‌شود. اگر قرار قبولی صادر شود در صورتی که محکوم­به ،غیر مالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد اما اگر مالی باشد و امکان أخذ تأمین و جبران خسارات احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم­له ،تأمین مناسب گرفته می شود و اجرای حکم ادامه می‌یابد.

۲. اثر انتقالی

در محدودۀ جهت ادعا شده، بدین معنی که دادگاه، در صورت فسخ حکم مورد شکایت باید مجدداً نسبت به امور موضوعی و حکمی رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

۳ـ آئین رسیدگی

در اعاده دادرسی، رسیدگی دادگاه به دو قسمت تقسیم می‌شود:

  • اول رسیدگی به جهات و شرایط اعاده دادرسی: این که آیا در حدود یکی از جهات هفت­گانه دادخواست تنظیم گردیده؟ آیا حکم مورد اعاده ،از احکام قابل اعاده دادرسی می باشد؟ آیا متقاضی اعاده دادرسی در مهلت قانونی دادخواست اعاده را تقدیم کرده است؟
  • دوم رسیدگی ماهوی به اصل دعوا : اگر دادگاه قرار قبول اعاده دادرسی را داد باید با رسیدگی در ماهیت، تکلیف دعوا را روشن کند. زیرا با قبول اعاده دادرسی، حکم قبلی فسخ می‌شود و دادگاه با رسیدگی ماهوی حکم مجدد می‌دهد، اما اگر جهت اعاده دادرسی مغایر بودن دو حکم باشد. دادگاه بعد از صدور قرار قبولی دادخواست و فسخ حکم دوم، لازم نیست حکم مجددی بدهد. در این صورت حکم اول به قوت خود باقی خواهد ماند. ( ماده ۴۳۸ قانون آئین دادرسی مدنی )

منابع:۱) شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ۱۳۸۲، چاپ چهارم، ج۲۲) صــدرزاده افشــار، محسن؛ آئین دادرســـی مدنــــی و بازرگانـــی، تـهران، جـهاد دانشگاهی، ۱۳۸۱، چاپ هفتم، صص ۲۹۳-۳۰۳۳) مدنی، جلال‌الدین؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، پایدار، چاپ اول، ۱۳۷۹، ج ۲۴) قانون آئین دادرسی مدنی ایران

فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه