انواع دفاتر دفتر دادگاه

انواع دفاتر دفتر دادگاه

انواع دفاتر دفتر دادگاه

 • ۱-   دفتر ثبت عرایض
  ۲-   دفتر اندیکاتور
  ۳-   دفتر ثبت لوایح
  ۴-   دفتر ثبت ارجاعی
  ۵-   دفتر ارسالی به دایره ابلاغ دادگستری
  ۶-   دفتر ارسال به شعبات و به حوزه قضائی
  ۷-   دفتر ارسال به واحد پست
  ۸-   دفتر ارسال به ادارات شهری
  ۹-   دفتر ارسالی به اجرای احکام
  ۱۰- دفتر ارسالی به دادگاه تجدید نظر
  ۱۱- دفتر ثبت فرجام خواهی
  ۱۲- دفتر ثبت دادنامه
  ۱۳- دفتر ثبت اوقات
  ۱۴- دفتر ثبت آمار
  ۱۵- دفتر زندانیان
  ۱۶- دفتر اجرائیه

دفتر عرایض :

در این دفتر دادخواستها و شکوائیه ها، اعم از حقوقی و کیفری که از طرف معاون ارجاع، و بعد از تمبر خوردن و شماره دار شدن رایانه ای به شعبه مربوطه ارجاع می شود، به رویت مدیر دفتر در آمده و ثبت می گردند . شماره ای که در دفتر ثبت عرایض نوشته می شود شماره پرونده می باشد که به آن اصطلاحاً  کلاسه اختصاصی پرونده می گویند .
مهر مربوطه روی دادخواست یا شکوائیه زده می شود و شماره ای که در دفتر ثبت عرایض نوشته شده در روی مهر مزبور نوشته می شود .
بعد از صدور حکم، نتیجه حکم صادره بطور کامل در دفتر ثبت عرایض مقابل شماره ثبت شده در قسمت ستون نتیجه اقدام و نوشته می شود که در صورت ارسال به مراجع دیگر آن هم ثبت می شود.

دفتر اندیکاتور :

این دفتر نماینده و کلید کلیه دفاتر موجود در شعبه دادگاه می باشد که نشانگر تمام نامه های وارده و صادره دادگاه است .
پرونده های وارده و صادره از شعبات دیگر در این دفتر ثبت می شود که با مراجعه به این دفتر
می توان فهمید استعلاماتی که دادگاه از مرجع دیگری به عمل آورده واصل شده است یا نه ؟ یا اوراقی که برای ابلاغ ارسال شده برگشته است یا نه ؟
نامه ای که به شعبات دیگر ارسال می شود در دفتر با شماره کلاسمان ثبت شده ارسال می شود ولی
نامه ای که به جایی یا ارگانی فرستاده می شود با شماره پرونده ارسال می شود و مصدق آن در پرونده قرار می گیرد .
مثال : اگر نامه ای از طریق شعبات دیگر یا از رئیس دادگستری یا ارگانی واصـل شـود در این دفتر ثبت می گردد که بعداً با همان شماره در پرونده مربوطه قرار می گیرد و یا ارسال پرونده ای به شعبات دیگر در این دفتر ثبت می شود، اما در مواقعی که نامه ای به نیروی انتظامی و یا اداره ای ارسال
می شود با شماره پرونده صورت می گیرد و کپی آن در پرونده درج می شود .

مندرجات شکل ظاهری دفتر اندیکاتور :

 •    شماره دفتر
  ذکر شماره های قبل
  تاریخ ثبت
  صاحبان نامه ها
  شرح نامه های رسیده
  شماره نامه های رسیده
  ارجاع به شماره
  کلاسمان
  عنوان نامه ها
  شرح نامه های فرستاده شده
  تاریخ خروج

دفتر ثبت لوایح :

تمام لوایحی که اصحـاب دعـوا ، کارشنـاسان ، متـرجمان و سایر اشخاص نمایندگان وکلاء و  … تقدیم می دارند بلافاصله باید در دفتر ثبت لوایح به ثبت رسیده و شماره ثبت آن به تقدیم کننده تسلیم شود در مورد ارائه لوایح باید هویت تقدیم کننده لوایح از طریق رئیس دادگاه یا دادرس و یا مدیر دفتر احراز شود و صحت لایحه تقدیمی و امضاء گواهی می شود و بدون دستور مدیر دفتر یا دادرس لایحه ای ثبت نمی شود ، در دفتر ثبت لوایح چنین ثبت می کنند بر فرض مثال لایحه ای در چهار برگ از طریق وکیل آقای فلانی به این دفتر تقدیم شده و با شماره و تاریخ ۱۲/۱۲/۸۱ ـ ۱۲۵  به ثبت رسیده است در مورد لایحه باید  در روز تقدیم ثبت شود در مورد لایحه ای که بعد از قطعی شدن حکم به شعبه دادگاه ارائه می شود و در مورد جرم قابل گذشت که طرف گذشت نموده با دستور دادگاه بدوی به دفتر ارائه تا به اجرای احکام فرستاده شود در اجرای احکام دادرس با توجه به لوایح اجرای حکم را متوقف می کند .
تبادل لوایح : مرحله ای از اقدامات پرونده می باشد که در صورت صدور حکم واعتراض یکی از طرفین دعوی رونوشت دادخواست و ضمائم ( تجدید نظر ) به تجدید نظر خوانده ارسال و به وی اخطار می شود که ظرف موعد قانونی ( ۱۰روز ) نسبت به تبادل لوایح اقدام می نماید .

دفتر ثبت ارجاعی :

این دفتر در تمام شعبات عمومی دادگستری های سراسر کشور موجود می باشد . پرونده های نیابتی از دادگستری های مختلف کشور جهت انجام نیابت قضائی به دادگستری مربوطه ارسال و پس از ارجاع ریاست محترم دادگستری ( معاونت ) به شعبه مربوطه و پس از اقدامات لازم ( با انجام نیابت قضائی یا بدون انجام نیابت قضائی ) پرونده به معطی نیابت اعاده و نتیجه در دفتر ارجاعی منعکس می گردد .
نیابت قضائی در مواردی است که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معاینه محلی یا هر اقدام دیگری که می بایست خارج از مقرّ دادگاه رسیدگی کننده به دعوی انجام گیرد .

دفتر ارسال و مراسلات :

نشان دهنده نامه هائی است که دفتر دادگاه به مراجع ، ادارات و …  ارسال می کند . در دفتر ارسال و مراسلات از فرد تحویل گیرنده نامه امضاء گرفته می شود که رسید محسوب می گردد .

دفتر ثبت اوقات :

این دفتر در خود شعبه نگهداری می شود و توسط منشی دادگاه اوقات رسیدگی و اداری یا احتیاطی در آن ثبت می گردد .
در مقابل شماره پرونده، نام صاحب دعوا، روز و ساعت رسیدگی درج و پس از رسیدگی، نتیجه قید می شود . با مراجعه به این دفتر، روز ها و ساعت رسیدگی به پرونده ها مشخص می شود .

برای مثال : دادگاه با مراجعه به این دفتر می داند که فلان روز وقت رسیدگی کدام پرونده ها است یا اصلاً در فلان روز پرونده ای نیست . ( برای مثال ۷تیر ماه سالروز شهادت دکتر بهشتی اکثر دادگاهها وقت رسیدگی تعیین نمی کنند ) در وقت رسیدگی باید به طرفین دعوا اخطاریه فرستاده شود .
به عبارتی وقت رسیدگی خاص طرفین پرونده است و طرفین دعوا یا وکلای آنها باید در وقت تعیین شده حضور داشته یا لایحه فرستاده باشند که در صورت عدم حضـور طرفین یا یکی از آنها و عدم ارسال لایحه از طرف آنها وقت رسیدگی فقط یکبار تجدید می شود .
اگر در وقت تجدید شده نیز طرفین حضور نداشته و لایحه ای هم تقدیم نکرده باشند و احضاریه ابلاغ واقعی نشده باشد ، قاضی رای غیابی صادر می کند .

وقت اداری :

این نوع وقت که به آن وقت احتیاطی نیز می گویند، خاص دادگاه می باشد و هر وقت دادگاه بخواهد می تواند وقت آنرا تغییر دهد .
وقتی در پرونده ای احتیاج به استعلام از اداره یا سازمان دیگری باشد و قبل از موعد مقرر اداری جواب استعلام ارسال شده باشد، می توان قبل از سر رسید وقت احتیاطی یا اداری به آن پرونده رسیدگی کرد . به عبارتی در وقت اداری به طرفین اخطاریه فرستاده نمی شود و بعد رونوشت دادنامه به آنها ابلاغ می گردد .
در روزحداکثر ۴وقت رسیدگی و ۲وقت اداری تعیین می شود .
در دفتر ثبت اوقات ، کلاسمان پرونده ، ساعات دادرسی ، نام خواهان و خوانده و تاریخ رسیدگی و همچنین نتیجه دادرسی نیز باید ثبت شود .

دفتر ثبت دادنامه یا دفتر آمار :

ثبت این نوع دفتر به عهده منشی دادگاه می باشد . در این دفتر آراء صادره از دادگاه به ترتیب به ثبت می رسند . شماره های ترتیب این دفتر، شماره دادنامه را تشکیل می دهند .
ثبت دادنامه با ذکر تاریخ صدور رأی ، شماره پرونده ، نام اصحاب دعوا ، موضوع دعوا ، مفاد رأی به عمل می آید .
در مورد مفاد رای؛ اگر رای مشتمل بر چند بخش باشد چکیده هر یک از موارد ( که خود به تنهایی یک رای محسوب می شود ) لازم است همه درج گردند و تنها به ذکر یک یا دو مورد از آنها اکتفا نشود به هر حال این خلاصه نویسی باید به گونه ای باشد که اگر در آینده به هر علت به پرونده دسترسی نباشد با مراجعه به مندرجات دفتر ثبت دادنامه به موضوع و سرانجام آن پی برد .

دفتر ثبت تجدید نظر :

طبق دستور ماده ۲۸قانون تشکیل دادگاههای انقلاب و ماده ۲۴۴قانون آئین دادرسی کیفری دادخواست یا درخواست تجدید نظر به دفتر دادگاه صادرکننده رای بدوی تسلیم می شود و آن مراجع باید بلافاصله آنرا به ثبت برساند .
ثبت تجدید نظرخواهی در دفتری که به همین منظور فراهم می شود صورت می گیرد در این دفتر تجدید نظر خواهی با ذکر تاریخ به ترتیب ثبت می شود.
نام اصحاب دعوی و شماره دادنامه تجدید نظرخواسته ذکر می شود و سرانجام آن در دفتر نوشته
می شود، اعم از اینکه پس از تکمیل به مرجع تجدید نظر ارسال یا براثر عدم تکمیل یا خارج از مهلت بودن قرار رد آن صادر گردد . در صورت ارسال پرونده به مرجع تجدید نظر شماره ارسال در مقابل شماره ثبت تجدید نظر نگاشته می شود و پس از بازگشت پرونده از مرجع تجدید نظر این موضوع در دفتر منعکس می گردد .

دفتر ثبت فرجام خواهی :

طبق ماده ۳۷۹قانون آئین دادرسی مدنی ، فرجام خواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادر کننده رای، به عمل می آید .
مدیر دفتر دادگاه مذکور باید دادخواست را در دفتر ثبت و رسیدی مشتمل بر نام فرجام خواه وطرف او و تاریخ تقدیم دادخواست با شماره ثبت به تقدیم کننده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست تاریخ تقدیم را قید نماید . تاریخ تقدیم دادخواست ابتدای فرجام خواهی محسوب می شود .

دفتر زندان :

ثبت این دفتر به عهده منشی دادگاه می باشد . در این دفتر ابتدا شماره ردیف نوشته می شود . بعد نام متهم و تاریخی که در آن روز به زندان معرفی می شود .
نوع جرم ارتکابی، نوع قراری که صادر شده و میزان قرار ثبت می گردد و در آخر رای صادر شده و تاریخ صدور رای در دفتر ثبت می گردد .

دفتر اجرائیه :

این دفتر مخصوص مدیر دفتر است که در آن پرونده هایی که حکم آنها قطعی شده و به اجرای احکام مدنی ارجاع شده است توسط خود مدیر دفتر ثبت می شود . همچنین پرونده هایی که مربوط به اداره کار و امور اجتماعی می باشند و حکم محکومیت کار فرما داده شده است در دفتر ثبت اجرائیه ثبت می گردد .

فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
۱دیدگاه
 • محمود خادمی
  ارسال شده در ۲۵ دی ، ۱۴۰۰ / ساعت : 21:58 / پاسخ

  سلام من نامه نگاری را خوب بلدم ایا میتوانم دفتری به اسم عریضه نویس دائر کنم اگر اری لطفا راهنمایی کنید چون چنین دفتری در شهرمان هست با تشکر وامتنان .

ارسال دیدگاه