حقوق شهروندی Tag

تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 05/05/1395 - تاريخ تصويب: 06/05/1395 - شماره ثبت روزنامه رسمي : 20792 منشورحقوق شهروندی       شماره۱۶۰/۹۶۹۶                                                                         ۱۳۹۵/۴/۲۷ جناب آقای سینجلی جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی سلام علیکم به پیوست تصویر مصوبه « منشور حقوق شهروندی » ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۱۶۳/۳۲۱۲۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱ را که در دویست و سی و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم) منعقده در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ به تصویب رسیده و سیر...