تجویز انتقال منافع

تجویز انتقال منافع

خـواهان :    ابوالفضل
خـوانده :    الهقلی
خواسته :    تجویز انتقال منافع به استناد پرونده شماره  ۰۰۶۴۸
کـــلاســـــه پرونده :    ۸۳۰۰۹۰۰۰۰۰۳۰۰۳۱۲
شعبه رسیدگی کننده :    شعبه ۱۱۱دادگاه عمومی تهران  ( مجتمع قضائی عدالت )

دلایل ومنضمات دادخواست :

حکم صادره در پرونده کلاسه ۰۶۴۸

گردش کار :

خواهان آقای ابوالفضل در تاریخ ۱ / ۹/ ۸۳دادخواست خود را به طرفیت خوانده آقای الهقلی به دادگستری تهران ارائه نموده ودر آن بیان داشته که به استناد پرونده کلاسه ۰۰۶۴۸که در آن حکم نسبت به تنظیم سند رسمی مورد اجاره صادر شده است که ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ اقدام شود ولی به علت گرفتاری خانواده وسهل انگاری از طرف اینجانب فرجه قانونی حکم متقضی شده لذا از محضر دادگاه محترم در خواست می نمایم مستنداً به ماده ۱۹قانون روابط موجر ومستاجر مصوب ۱۳۵۶حکم به خواسته اینجانب طبق موازین قانونی  صادر فرمائید .
پرونده از طریق معاونت محترم قضایی به شعبه ۱۱۱دادگاه عمومی تهران  ارجاع وپس از ثبت در رایانه در دفتر عرایض شعبه مذکور ثبت گردید .
با تکمیل، پرونده به نظر قاضی محترم شعبه رسیده و دستور تعیین وقت به تاریخ ۸/ ۹/ ۸۳مقرر گردیده که با ارسال اخطاریه به خواهان و نیز ارسال اخطاریه و نسخه ثانی دادخواست وضمائم آن به خوانده جهت رسیدگی در وقت مقرر دعوت بعمل آمد .
لایحه خواهان :
معطوفاً با اخطاریه شماره ۱۱۲۰که به روز ۲۴/ ۴/ ۸۴تعیین وقت  فرموده اند عرایض  خود را به شرح زیر به استحضار آن مقام محترم می رساند .

  اولاً : بموجب دادخواست تقدیمی که به استناد پرونده شماره ۰۰۶۴۸عمومی تقدیم نموده‌ام عرایض خود را مشروحاً با استحضار آن‌مقام تقدیم نموده‌ام.
  ثانیاً : بموجب گواهی که فتوکپی آن در پیوست تقدیم تحت شماره  ۰۰۶۴۸از دفتر آن شعبه صادر شده جهت صدور اجرائیه اقدام بنمایم در اثر گرفتاری خانواده نسبت به عملیات اجرایی اقدام نکرده ومدت قانونی آن منقضی شده لذا از محضر آن دادگاه محترم با توجه به محتویات پرونده استنادی و دادخواست تقدیمی نسبت به تجویز انتقال منافع یکباب مغازه طبق موازین قانونی درخواست صدور حکم استدعاست .

جلسه دادگاه مورخه ۲۴ / ۴ / ۸۴:

جلسه دادگاه  در وقت مقرر تشکیل وپرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار گرفت طرفین پرونده حاضرند .
اظهارات خواهان در جلسه مورخه ۲۴/ ۴/ ۸۴:
خواهان اظهار داشت خواسته ام همان است که در دادخواست تقدیمی بیان داشته ام بدین توضیح که بنده قبلاً طی پرونده کلاسه ۰۰۶۴۸این دادگاه اجاره انتقال به غیر را طی دادنامه شماره ۱۰۳۹کسب کرده بودم لیکن چون در مهلت اعطایی دادگاه به علت گرفتاری نتوانستم حقوق خود را انتقال دهم دادنامه صادره ملغی الاثر گردید . لذا تقاضا دارم اجاره  انتقال منافع مورد اجاره که یکباب مغازه را صادر فرمائید . در ضمن حاضرم چنانچه خوانـده حاضر به خرید حقوق کسب و
پیشه ام ( پرداخت حق کسب و پیشه ام ) باشد با همان حق کسب و پیشه قبلی که از طرف دادگاه تعیین گردیده بود به مشـارالیـه انتقـال دهم لایحه ای نیز که چکیده همان اخطاراتم در جلسه امروز می باشد تقدیم می کنم .

دادرس دادگاه لایحه تقدیمی را اخذ و به شماره ۵۷۰ثبت و پیوست پرونده گردید سپس خطاب به خوانده خواسته خواهان را استماع گردید . در مقام دفاع چه پاسخی دارید ؟

دفاعیات خوانده در جلسه مورخه ۲۴/ ۴/ ۸۴:

خوانده اظهار داشت خواهان در آن مغازه حقی ندارد بنده مالک عین مستاُجره هستم وحدود سی وسه سال در آن محل مستاجر است در این مدت مگر چقدر اجاره بهاء پرداخت کرده است که حالا مدعی دریافت حق کسب وپیشه است خودم عائله مند هستم باز نشسته شهرداری بوده وتوان پرداخت حق کسب وپیشه مغازه مورد دعوی را ندارم مگر خود مغازه چقدر ارزش دارد که مبلغ چهل میلیون ریال حق کسب وپیشه تعیین گردیده است واقعاً انصاف است که در قبال مغازه ام چیزی هم به عنوان حق کسب و پیشه به مستاجر بپردازم . طرفین در آخر اظهار داشتند از استماع تصمیم دادگاه اسقاط حق حضور می کنیم .
دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده ختم جلسه امروز را اعلام وبه شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود .

تصمیم دادگاه :

نظربه اینکه خواهان به پرونده کلاسه ۰۰۶۴۸این دادگاه استناد کرده است وملاحظه محتویات آن ممکن التاثیر در اتخاذ تصمیم نهایی در این پرونده خواهد شد لذا قرار ملاحظه پرونده استنادی خواهان را صادر و اعلام داشت . دفتر وقت رسیدگی دیگری تعیین و طرفین جهت ملاحظه محتویات پرونده کلاسه ۰۰۶۴۸و اخذ توضیح مقتضی و ادامه رسیدگی دعوت شوند .

به تاریخ ۲۱/ ۱/ ۸۵ وقت رسیدگی تعیین و جهت اخذ توضیح از طرفین دعوت بعمل آمد .

لایحه خواهان به شماره  ۱۹/ ۱/ ۸۵ـ ۳۰:

معطوفاً با اخطاریه شماره ۱۱۲۰که به روز ۲۱/ ۱/ ۸۵ تعیین وقت فرموده اند عرایض خود را بشرح ذیل به استحضار ریاست محترم دادگاه می رساند .
کلیه عرایض بنده همان است که در دادخواست تقدیمی قید شد . با توجه به پرونده استنادی واحکام صادره برعلیه آقای الهقلی درخواست صدور حکم مورد استدعاست تا بنده به حقوق حقه خود برسم . ضمناً در اثر پیش آمد گرفتاری خانوادگی در فرجه قانونی بحکم صادره نتوانستم اجرائیه صادر نمایم لذا مجبور شدم دادخواست مجدد تقدیم نمایم تا طبق موازین قانونی عملیات اجرا انجام گردد .

جلسه دادگاه مورخه ۲۱/ ۱/ ۸۵:

در وقت مقرر جلسه دادگاه  تشکیل و پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار گرفت خوانده در معیت دخترش حاضر بود و خواهان ، علیرغم ابلاغ وقت دادرسی و انتظار کافی حاضر نگردیده ولایحه ای ارسال داشته که ثبت و پیوست پرونده گردیده است دستور جلسه ملاحظه محتویات پرونده استنادی کلاسه ۰۰۶۴۸می باشد که ملاحظه می شود پرونده مورد استناد واصل نگردیده است بنا به مراتب فوق موجبات رسیدگی فراهم نبوده مقرر است دفتر ، وقت احتیاطی تقدیر و بدواً پرونده کلاسه ۰۰۶۴۸ را مطالبه و پیوست پرونده نماید، سپس جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به نظر برسد .
به تاریخ ۱۵/ ۱۱/ ۸۵ وقت احتیاطی تعیین گردید .

لایحه خواهان  به شماره  ۱۵/ ۱۱/ ۸۵ـ ۱۳۴۳:

معطوفاً ‌به اخطاریه شماره ۱۱۲۰که به روز ۱۵/۱۱/۸۵  تعیین وقت فرموده اند عرایض خود را به شرح ذیل معروض می دارد :
بموجب پرونده استنادی تحت شماره ۰۰۶۴۸عمومی بخواسته تجویز انتقال منافع طرح دعوی و حکم صادر شده با تقدیم دادخواست مجدد با استناد آن به همان خواسته تقدیمی به شماره ۱۱۲۰عمومی ثبت شده عرایض خود را قید نموده ام به علت صدور حکم و اخذ گواهی از دفتر آن دادگاه مالک ملک بنام الهقلی آنقدر امروز و فردا نموده تا فرجه قانونی آن شش ماه منتفی شده نتوانستم درخواست صدور اجرائیه نمایم ناچاراً‌ متوسل شده دادخواست مجدد بدهم در خاتمه عرایض با توجه به محتویات پرونده و حکم صادره در پرونده استنادی با استناد ماده ۱۹قانون روابط موجر و مستاجر از آن مقام محترم درخواست صدور حکم مورد استدعاست .
به تاریخ ۸۵/۱۱/۱۵در وقت مقرر جلسه شعبه ۱۰دادگاه عمومی تهران تشکیل و پرونده به کلاسه فوق تحت نظر است ملاحظه می گردد طرفین پرونده در دادگاه حضور دارند و خواهان لایحه ای تقدیم داشت که به شماره ۱۵/ ۱۱/ ۸۵ـ ۱۳۴۳ثبت و پیوست پرونده گردیده است .
دستور جلسه ملاحظه پرونده کلاسه ۰۰۶۴۸می باشد که پرونده مذکور از طریق دفتر واصل و پیوست این پرونده گردیده با بررسی اوراق و محتویات آن ملاحظه می شود آقای ابوالفضل به طرفیت
آقای الهقلی به خواسته صدور حکم بر تجویز انتقال منافع یکباب مغازه تقدیم این دادگاه کرده بود که خوانده در جلسه اول دادرسی اظهار داشته حاضرم حق کسب و پیشه متعلقه به خواهان را پرداخت و مغازه را تخلیه و به خودم تحویل دهد که دادگاه بدین اعتبار پس از ارجاع امر به کارشناس و طی مراحل دادرسی مبادرت به صدور حکم به تجویز انتقال منافع مغازه مورد دعوی در قبال پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال از بابت حق کسب و پیشه از جانب موجر صادر و اعلام گردیده است که رأی صادره به لحاظ عدم درخواست تجدید نظر خواهی در مهلت قانونی به قطعیت رسیده و حکایت غیر از این ندارد .
محتویات پرونده استنادی به طرفین قرائت گردید و از خواهان درخواست شد مستندات خود را از این پرونده بیان کنید .
اظهارات خواهان در جلسه ۱۵/ ۸۵/۱۱ :
اظهار داشت در آن پرونده رابطه استیجاری بین اینجانب با خوانده محرز شده است و فتوکپی دادنامه صادر آن پرونده تقدیم و پیوست دادخواستم در این پرونده گردیده است تقاضای رسیدگی به شرح خواسته خود را دارم .
دفاعیات خوانده در جلسه ۱۵/ ۱۱ /۸۵ :
اظهار داشت از محتویات پرونده مطلع شدم حاضر نیستم دیناری از بابت حق کسب و پیشه به خواهان پرداخت نمایم . مغازه به اینجانب تعلق دارد مگر مغازه چقدر ارزش دارد که  کارشناس در پرونده استنادی نیز چهل میلیون ریال قیمت گذاشته است خود مغازه چقدر ارزش دارد که آن مقدار هم حق کسب و پیشه داشته باشد .
به هر حال حاضر نیستم حق کسب وپیشه خواهان را هر مقدار باشد پرداخت نمایم خواهان هرچند مستاجر اینجانب در آن مغازه می باشد دیناری از بابت اجاره  بها پرداخت نمی کند تقاضای رد درخواست خواهان را دارم طرفین در آخر اظهار داشتند . از استماع تصمیم دادگاه اسقاط حق حضور کرده و تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را دارم .
دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده پایان دادرسی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی دادگاه

درخصوص دعوی آقای ابوالفضل به طرفیت آقای الهقلی به خواسته تجویز انتقال مناقع یک باب مغازه واقع در خیابان باهنر … دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و با احراز رابطه استجاری فیمابین طرفین دعوی به موجب اظهارات طرفین در طول دادرسی در این پرونده و محتویات پرونده کلاسه ۰۰۶۴۸که چکیده آن به شرح صورتجلسه دادرسی مورخ ۸۵/۱۱/۱۵ در این پرونده  انعکاس داده شده است . نظر به اینکه مالک خوانده تمایل خود را جهت پرداخت حق کسب و پیشه مستاجر و تحویل مورد اجاره در طول دادرسی اعلام نداشته و هیچگونه ایراد و دفاع موثری از دعوی خواهان به عمل نیاورده است لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و به استناد ماده ۱۹قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره در یکی از دفتر خانه های اسناد رسمی نزدیک به ملک مورد اجاره را به همان شغل و یا شغل مشابه با شرایط سابق بین طرفین دعوی به هر شخصی صادر و اعلام می دارد . چنانچه مستاجر ( خواهان ) ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره  را با سند رسمی به مستاجر جدید انتقال ندهد حکم صادره ملغی الاثر خواهد بود . رأی صادره حضوری بوده و ظرف ۲۰روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان تهران می باشد .

نظر وکیل :
باتوجه به محتویات پرونده و با احراز رابطه استیجاری فی ما بین طرفین و به موجب اظهارات طرفین ومحتویات پرونده استنادی نظر به اینکه خوانده ( موجر ) خود حاضر به خرید حقوق  کسب و پیشه یا همان حق کسب و پیشه تعیینی از طرف کارشناس نشده وهیچگونه ایراد و دفاع موثری از دعوی خواهان به عمل نیاورده است لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و به استناد ماده ۱۹قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره صادر کرده است .

متن مواد قانونی مورد استناد در این پرونده :

ماده ۱۹قانون روابط موجر ومستاجر مصوب ۱۳۵۶:

ماده ۱۹) در صورتی که مستأجر محل کسب یا پیشه یا تجارت ‌به موجب اجاره‌نامه‌، حق انتقال به غیر داشته باشد می‌تواند برای ‌همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری‌ انتقال دهد.
هرگاه در اجاره‌نامه حق انتقال به غیر سلب شده یا اجاره‌ نامه‌ای‌ در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل ‌تخلیه مورد اجاره‌، حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر را بپردازد والا مستأجر می‌تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند، در این صورت دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیم‌ کننده سند اجاره‌نامه سابق یا دفترخانه نزدیک ملک (اگر اجاره‌نامه رسمی در بین نباشد) صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال می‌نماید و مراتب را به‌ موجر نیز اعلام خواهد نمود، مستأجر جدید از هر حیث نسبت به‌ تمام شرایط اجاره قائم مقام مستأجر سابق خواهد بود.
هرگاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره‌ با سند رسمی به مستأجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی‌الاثر خواهد بود.

تبصره ۱ ـ در صورتی که مستأجر بدون رعایت مقررات این ‌ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست ‌تخلیه را خواهد داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستأجر اجراخواهد شد. و در این مورد مستأجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت را خواهد داشت‌.
تبصره ۲ ـ حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستأجر همان محل ‌اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سندرسمی معتبر خواهد بود .

فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه