تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت از حق

تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت از حق

قبل از هر چیز باید بدانیم که به منظور حفظ نظام جامعه و احترام به مالکیت اشخاص نسبت به اموال قانون با هدف برقراری نظم از تصرف اشخاص حمایت کرده است و در مقابل اشخاصی که می خواهند با قدرت فردی این رابطه فرضی بین اموال و متصرفان را بر هم بزنند برخورد می کند بنابراین اگر فردی مدعی غیر قانونی بودن رابطه تصرف باشد ناچار با توسل به قانون و با اقامه دعوی باید این رابطه را بر هم زده و متجاوز را بازدارد والا خود متجاوز محسوب خواهد شد .در قوانین کشور ما تعریف خاصی از تصرف به عمل نیامده و تنها در ماده ۳۵قانون مدنی آمده است که تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

حالت اول :تصرف عدوانی

متصرف عدوانی به کسی گفته می‌شود که مالی را از تصرف دیگری بدون رضایت او خارج می‌سازد و خودش به صورت غیر قانونی متصرف آن می گردد.

حالت دوم :ایجاد مزاحمت

حالتی است که شخص مزاحم بدون آنکه مال را از تصرف خارج کند برای تصرفات او ایجاد مزاحمت می کند برای مثال شخصی با ریختن نخاله‌های ساختمانی جلوی درب ورودی منزل همسایه نگذارد صاحب منزل وارد‌خانه خود شود به بیان ساده شخص مزاحم با اعمال خود برای تصرفات مالک یا‌ متصرف قانونی اخلال ایجاد می کند.

حالت سوم :ممانعت از حق

در این حالت شخص نه متصرف عدوانی است و نه مزاحم بلکه مانع از آن شود که صاحب حق ازحق خود استفاده کند برای مثال شخصی حق عبور از زمین دیگری یا حق استفاده از مجرای آبی ملک او را دارد ولی آن شخص جلوی آب را گرفته و نمی گذارد آب عبور کند.شاید از روی‌عرف بتوان این عمل را نوعی مزاحمت دانست ولی از حیث قانون این عمل ممانعت از حق است.در دعوی مزاحمت مزاحم نسبت به استفاده از مال‌که در تصرف دیگری است خلل ایجاد می کند درحالیکه در اینجا بدون آنکه مزاحم استفاده از‌عین مال گردد فقط مانع استفاده ذی‌نفع از حق عبور یا حق استفاده از مجرای آب و… می شود.

تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق در قانون مجازات اسلامی

در ماده ۶۹۰قانون مجازات اسلامی آمده که هر کس به وسیله صحنه سازی مانند کپی کنی،تغییر حد فاصل از بین بردن مرز نهر کشی حفرچاه کاشتن درخت کشاورزی و امثال این اعمال به تهیه آثار تصرف در اراضی کشاورزی اعم از آنکه کشت شده یا در آیش زراعی باشد‌یا در جنگلها و مراتع ملی شده کوهستان‌ها،باغ‌ها ،قلمستان‌ها،منابع آب چشمه سارها نهرهای طبیعی و پارکهای ملی تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و زمینهای بایر یا موات و املاک و اراضی متعلق به دولت یا شرکتهای دولتی و اوقاف و شهرداریها یا املاک واراضی دیگران به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری مبادرت کند یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد گفته شده نماید به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم می شود و دادگاه پس از رسیدگی  علاوه براعمال مجازات حسب مورد متجاوز را به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق و برگرداندن اوضاع به حالت اولیه و قبل از ارتکاب جرم محکوم می‌کند.

دستور موقت ماندن عملیات

یکی از مسایلی که در دعاوی تصرف عدوانی ومزاحمت و ممانعت از حق مورد تقاضای شاکی است جلوگیری از ادامه اعمال متجاوز می باشد از این رو قانون به مقام قضایی اجازه داده تا برای جلوگیری از عملیات متجاوز و توقف اجرایی با صدور دستور موقت مانع از ورود خسارت بیشتر به شاکی شود.

نمونه شکایتریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستاناحتراما اینجانب ……….فرزند ……………مقیم ………از آقای ……..فرزند ……………به نشانی ………………به عنوان ممانعت از حق شاکی هستم. زیرا نامبرده در تاریخ …………مبادرت به بستن و قفل کردن موتورخانه شوفاژ واقع در ………………که اینجانب با ایشان به صورت مشترک از آن استفاده می کنیم کرده و مانع تعمیر و روشن کردن آن در این فصل سرما می شود بهانه ایشان نیز عدم پرداخت حق اشتراک توسط سایر مشترکین می باشد صرف نظر از اینکه نامبرده سمتی در ساختمان نداشته حسب گواهی مدیرساختمان واعضای هیئت مدیره حق شارژ تمامی مشترکین نیز پرداخت شده است از این رو مطابق مقررات تقاضای تعقیب کیفری وصدور دستور موقت برجلوگیری از ادامه عملیات متجاوزانه ایشان را دارم.امضاء

فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه