تعریف شرکت با مسئولیت محدود

تعریف شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود را چطورتعریف می‌کنید؟

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است (م ٩۴ ق.ت) در اسم شرکت باید عبارت ( با مسئولیت محدود) قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکا باشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی خواهد داشت ( م ٩۵ ق.ت)
مدارک مورد نیاز شرکت با مسئولیت محدود:

  •  تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود ٢ برگ
  •  شرکت نامه ٢ برگ
  •  اساسنامه ٢ جلد
  •  صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره ٢ نسخه
  •  فتوکپی شناسنامه شرکا ومدیران ( در صورتی که خارج از سهامداران انتخاب شود)
  •  اخذ وارائه مجوز در صورت نیاز
فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه