تعلیق اجرای مجازات وگذشت شاکی در جرائم قابل گذشت

تعلیق اجرای مجازات وگذشت شاکی در جرائم قابل گذشت

الف : حدود اعمال مقررات تعلیق اجرای مجازات در شورای حل اختلاف

در کلیه محکومیتهای تعزیری و بازدارنده که شورا قانونا صلاحیت رسیدگی به آن جرائم را دارد اعضای شورا می توانند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از دو تا پنج سال معلق نمایند.از اینرو شورای حل اختلاف نمی تواند در جرائمی که مجازات قانونی عمل بیشتر از ۹۱روز حبس بوده یا بیشتر از ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی است از تعلیق اجرای مجازات استفاده کند.

ب: تعلیق اجرای مجازات شامل چه اشخاصی نمی شود ؟

 • ۱-اشخاصی که سابقه محکومیت قطعی به مجازات حدی دارند برای مثال شخصی در گذشته مرتکب شرب خمر شده و ۸۰ ضربه تازیانه در مورد او اجرا و اعمال شده و حالیه شورا به اتهام رانندگی بدون پروانه برای اولین بار محاکمه و حکم در مورد او صادر شده نمی توانند از مزایای تعلیق اجرای مجازات بهره مند شوند اگر متهم به رانندگی بدون پروانه در گذشته مرتکب شرب خمر شده و تنها در دادگاه بدوی محکوم به مجازات شده و با اعتراض او پرونده در دادگاه تجدید نظر در دست بررسی است بلحاظ عدم قطعیت حکم قبلی اعمال تعلیق اجرای مجازات در خصوص رانندگی بدون پروانه اش بلا مانع است.
 • ۲-اشخاصی که سابقه محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو دارند برای مثال شخص مذکور در بالا قبلا محکومیت قبلی به قصاص دست راست داشته لذا درحال حاضر نمی توان او را از امتیاز تعلیق اجرای مجازات برخوردار کرد.لیکن باید توجه داشت که اگر عمدا دست کسی را قطع کرده و به هر دلیل به جای محکومیت به قصاص به پرداخت دیه محکوم شده باشد برخورداری او از تعلیق اجرای مجازات بلامانع است.

گذشت باید صریح وروشن و بدون هیچ قید وشرطی باشد برای مثال اگر در جرم ترک انفاق زوجه به عنوان شاکی بخواهد چنین اعلام گذشت کند:( در صورتی که شوهرم متعهد شود رفتار خوبی داشته باشد و هر ماه نفقه ام را بپردازد حاضر به گذشت متهم هستم)چنین گذشتی بلحاظ آنکه مشروط و مقید است به آن ترتیب باثر داده نمی شود.چنانچه از جرم چند نفر متضرر شوند با شکایت هر یک از آنان تعقیب و رسیدگی شروع می شود ولی موقوف شدن تعقیب با رسیدگی و یا اجرای حکم منوط به گذشت شاکیان است.نکته دیگر اینکه اعلام گذشت ممکن است شفاهی یا کتبی باشد اگر شفاهی باشد باید در صورت جلسه ای نوشته شده وبه امضا یا اثر انگشت گذشت کننده برسد و اعضای شورا و نویسنده صورت جلسه زیر آن را امضا کنند.نکته آخر اینکه گذشت کتبی نیز ممکن است رسمی یا غیر‌رسمی باشد.رضایت نامه زمانی رسمی تلقی می شود که در یکی از دفترخانه های اسناد یا نزد مقامات صالح در حدود صلاحیت آنان تنظیم گردد.

نمونه صورت جلسه اعلام رضایت

بتاریخ …………..در وقت ……………شورای حل اختلاف …………… به تصدی امضا کنندگان زیر تشکیل است . آقای ………….فرزند …………. در محل شورا حضور یافته و اعلام می دارد : اینجانب …….. فرزند ………نسبت به شکایت خود علیه آقای …………..دائر بر ………………..بدون هیچ قید و شرطی صریحا اعلام گذشت می کنم  .

محل امضا گذشت کننده :                       محل امضا اعضای شورا :

نمونه رای شورا

درباره شکایت آقای …………..علیه آقای ……………..دائر بر ……………با توجه به اینکه اتهام وارده از جمله جرائم قابل گذشت است و شاکی مطابق صورتجلسه مورخ …………..صریحا اعلام رضایت کرده از اینرو به استناد ماده۶قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر واعلام می شود . قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ با تجدید نظر خواهی شاکی و تائید و تصویب اکثریت اعضای شورای حل اختلاف قابل رسیدگی دوباره در دادگاه عمومی شهرستان ……………..باشد.

ج: نکات قابل توجه

 • ۱-در مواردیکه مرتکب جرم به جزای نقدی وحبس محکوم می شود جزای نقدی موضوع محکومیت قابل تعلیق نمی باشد ولی اگر مرتکب فقط به جزای نقدی محکوم شود جزای نقدی قابل تعلیق می باشد بدیهی است چون صدور حکم محکومیت به حبس از حیطه صلاحیت شورا خارج است چنین موضوعی در آرا شورا مصداق ندارد.
 • ۲-قرار تعلیق اجرای مجازات و دستورهایی که اعضای شورا به متهم می دهند تا در این ایام از آنها تبعیت کرده و رعایت نماید مانند اشتغال به تحصیل یا حرفه معین یا خودداری از انجام محرمات دینی و… بایستی ضمن حکم محکومیت صادر شود.
 • ۳-متهمی که اجرای مجازات حبس او تماما معلق شده اگر در بازداشت باشد فورا آزاد می شود.
 • ۴-مدت تعلیق اجرای مجازات بین دوتا پنج سال است که این مدت با توجه به نوع جرم و حالات شخصی مجرم تعیین می شود.
 • ۵- اگر شخصی که مجازات او معلق شده در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورات شورا مبنی بر مراجعه به بیمارستان برای درمان یا خودداری از اشتغال به حرفه یا کار معین و… پیروی نکند برای بار اول به مدت تعلیق لغو و مجازات معلق به اجرا در می آید.
 • ۶-تعلیق اجرای مجازات تاثیری بر حقوق شخص زیان دیده از جرم نداشته و مجرم مکلف به جبران خسارت می باشد.
 • ۷- هر گاه از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات مجرم مرتکب یکی از جرائم مذکور در قسمت ب نگردد محکومیت تعلیقی اش بی اثر خواهد بود ولی اگر مرتکب یکی از این جرائم شود ومحکومیت او قطعی باشد حکم تعلیقی نیز در موردش اجرا خواهد شد.
 • ۸-شورا باید در قرار تعلیق اجرای مجازات آثار عدم تبعیت از دستور شورا را بیاورد.
 • ۹-مقررات مربوط به تعلیق اجرای مجازات درباره متهمینی که جرائم عمدی متعددی را مرتکب شده و به آن محکوم می‌شوند قابل اجرا نیست.
فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه