تفاوت بزهکار و مزدور !

تفاوت بزهکار و مزدور !

روزی ابوریحان درس به شاگردان می گفت که خونریز و قاتلی پای به محل درس و بحث نهاد.شاگردان با خشم به او می نگریستند ودر دل هزار دشنام به او می دادند که چرا مزاحم آموختن آنها شده است.آن مرد رسوا روی به حکیم نموده چند سئوال ساده نمود و رفت.

فردای آن روز،شاعری مدیحه سرای دربار،پای به محل درس گذارده تا سئوالی از حکیم بپرسد شاگردان به احترامش برخواستند و او را مشایعت نموده تا به پای صندلی استاد برسد.که دیدند از استاد خبری نیست هر طرف را نظر کردند اثری از استاد نبود.

یکی از شاگردان که از آغاز چشمش به استاد بود و او را دنبال می نمود در میانه کوچه جلوی استاد را گرفته و پرسید:چگونه است دیروز آدم کشی به دیدارتان آمد پاسخ پرسش هایش را گفتید و امروز شاعر و نویسنده ایی سرشناس آمده،محل درس را رها نمودید؟!

ابوریحان گفت:یک بزهکار تنهابه خودش و معدودی لطمه میزند،اما یک نویسنده و شاعر خود فروخته کشوری رابه آتش می کشد.

فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه