خوردن نامه حاکم

خوردن نامه حاکم

بهرام‌ شاه غزنوی فرمانروایی به سرزمین غور، ناحیه‌ای کوهستانی در افغانستان، فرستاد. او بر مردم آنجا ستم و بیدادگری فراوان می‌کرد. مردم آنجا نماینده‌ای نزد بهرام‌ شاه گسیل داشتند که از ظلم حاکم غور شکایت کند.

سلطان‌ نامه‌ای نوشت و به مردم ستمدیده داد تا آن را به حاکم غور دهند. حاکم پس از خواندن نامه سلطان آورنده نامه را وادار کرد که نامه را بخورد. آن مرد به نزد بهرام‌شاه بازگشت و ماجرا را بیان کرد. بهرام‌ شاه دستور داد نامه مفصلی برای فرمانروای ستمگر غور بنویسند.

مـرد غـوری گـفـت: شـمـا را سـوگـند می‌دهم نامه را بر کاغذ کوچک‌تری بنویسید تا هنگام خوردن آن رنج کمتری داشته باشم !

فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه