دادگاه های خانواده در ژاپن

دادگاه های خانواده در ژاپن

دادگاه خانواده در ژاپن دادگاه خاصی است که به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امور زناشوئی ودعاوی خانوادگی وبزهکاری جوانان رسیدگی مینماید.ایجاد حسن تفاهم برای رفع اختلافات بین افراد خانواده ونظارت درآموزش وپرورش صحیح جوانان ازوظایف اصلی دادگاه خانواده است باتوجه به احتیاجات جامعه کنونی که دائما درحال تحول وتغییر است دادگاه خانواده بایستی عدالت اجتماعی رامنطبق با اوضاع ودگرگونی های اجتماعی برقرارنموده وبا توجه به افکارعمومی وبا استفاده از علوم جامعه شناسی ، رفتار انسانی وروابط شخصی را تعیین نماید وبا استفاده از روش مددکاری اجتماعی،پس از شناسائی علت ناراحتی وبروز اختلافات ،دستورتربیت ویا درما ن معقول راصادر نماید.

صلاحیت دادگاه خانواده برای رسیدگی به دعاوی واختلافات ناشی از امور خانوادگی وهم چنین اتخاذ تصمیمات لازم برای حمایت وهدایت وتربیت جوانان کاملا متفاوت باسایر دادگاه‌های قضائی است . دادگاه خانواده دررسیدگی به دعاوی مطروحه ، انعطاف داشته با درنطر گرفتن اوضاع واحوال قضیه ، رویه وتصمیمات متخذه را باتوجه به‌شخصیت کسانی که بدادگاه احضار شده اند منطبق میسازد.جلسات دادگاه خانواده کاملا سری تشکیل میشود وجز درموارد استثنائی ، اجازه انتشار جریان مذاکرات دادگاه داده نمیشود.
دادگاه خانواده حقوق قانونی افرادی را که به‌دادگاه احضار شده اند مشخص وتضمین نموده وبا مراقبت وحمایت وتربیت جوانان ، برای بهبود وضع آنان وخانواده شان نقش مهمی راایفاء میکند.

حدود صلاحیت دادگاه طبق دوقانون بشرح زیر تعیینن شده است :

 1. قانون مربوط به جوانان که مقرر میدارد: هدف از تدوین قانون خاص جوانان ، حمایت وهدایت جوانان وتامین آموزش وپرورش صحیح واصلاح کردار ورفتارآنان ومراقبت محیطی است که جوانان بزهکار را احاطه کرده است .
 2. قانون امورخانوادگی : مفاد این قانون مبنی برحفظ صلح درمحیط خانوادگی وبرقراری همکاری وروابط حسنه بین والدین وتعاونی که متکی براحترام فردی بوده واجرای اصل مساوات بین زن ومرداست .

تاریخچه دادگاه خانواده درژاپن بطوراختصار

 • اول-درمورد مسائل مربوط به جوانان بزهکار: درسال ۱۸۷۰ دراکثر شهرهای بزرگ ژاپن دارالتادیب هایی بنام موسسات انضباطی برای تفکیک بزهکاران جوان از تبه کاران بزرگسال تاسیس گردید .دراواخر قرن نوزده ، طرز اجرای روشهای تربیتی درموسسات انضباطی با مقایسه با روشهای مدرنی که در اروپا وامریکا برای تربیت وهدایت جوانان اجرا میشد شدیدا مورد انتقاد قرارگرفت درسال ۱۹۰۰ قانون جوانا ن بزهکار ودرحالت خطرناک با اقتباس از قوانین کشورهای اروپائی تصویب وبه مورد اجرا گذارده شد طبق قانون مذکور جوانان از ۸ سال تمام تا۱۶ سال تمام که مرتکب جرمی شده ویا بعلت نداشتن سرپرست قانونی ویا عدم استطاعت مالی پدر ومادر ترک شده بودند بایستی درموسسات تربیتی
  برای حمایت وتربیت نگهداری می‌شدند.

ضمن اجرای قانون مذکور نواقص ونارسایی های آن معلوم گردید وبا ازدیاد تعداد جوانان بزهکار افکار عمومی خواهان اتخاذ تصمیمات موثری برای پیشگیری از ارتکاب بزه وتکرار جرم وتاسیس دادگاه خاص اطفال بزهکار شد.پس از ۱۰ سال مطالعه وبررسی درسال ۱۹۲۳ قانون اطفال بزهکار باتوجه به عقاید جامعه شناسان به تصویب رسید.طبق قانون مذکور اداره ای بنام اداره تحقیق وپژوهش دروزارت دادگستری تاسیس شد این اداره بنا به تقاضای بازپرس ویا قاضی اطفال ، راجع به وضع محیط خانوادگی ومحیط اجتماعی وپیشینه جوانان بزهکار کمتر از ۱۸ سال تحقیق وپژوهش مینمود وجوانانی راکه روش ترببیت با مراقبت در مورد آنان اجرامیشد تحت مراقبت وحمایت وهدایت قرارداده برای زندگی عادی اجتماعی آماده میکرد .درسال ۱۹۴۷با اجرای قانون اساسی جدید ژاپن که یکی از اصول آن تفکیک قوای سه گانه بود مراقبت وهدایت جوانان بزهکار به داد گاه های قضائی محول گردید.

 • دوم – درمورد مسائل مربوط بامور خانوادگی : درسال ۱۹۱۹کمیسیون تحقیق وپژوهش وزارت دادگستری پس از مطالعات دقیق وعمیق راجع به وضع افراد خانواده های ژاپنی وقوانین مربوط ، پیشنهاد کرد که باتوجه به عدم صلاحیت دادگاه های عادی برای رسیدگی بامور دعاوی خانواده ، بایستی دادگا های خاصی برای رسیدگی به امور دعاوی خانواده ، بایستی دادگاه های خاصی برای رسیدگی به کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی تشکیل شود. چون با ازدیاد تعداد دعاوی واختلافات ناشی از امور زناشوئی وخانوادگی رفع اختلافات وحل مشگلات خانواده ها دردادگاه های عادی امکان پذیر نبود درسال ۱۹۳۹قانون سازش امور خانوادگی برای حل مشکلات ورفع اختلافات خاوادگی به تصویب رسید.

بعد از جنگ جهانی دوم دراجرای اصل مساوات بین زن ومرد که درقانون اساسی ۱۹۴۷ پیش بینی شده بود باب چهارم وپنجم قانون مدنی ژاپن مربوط بامور خانوادگی و ارث مورد تجدید نظر قرارگرفت قانون تصمیمات امور خانوادگی به تصویب رسید ، طبق قانون مذکور کلیه اختلافات خانوادگی بایستی با حکمیت (داوری) وسازش حل وفصل شود ومسائل مربوط به جوانان بزهکار ودرحالت خطرناک واطفال بی سرپرست ودعاوی خانوادگی دردادگاه خانواده مورد رسیدگی قرارگیرد وبرای پیشگیری از بزهکاری جوانان ، اطفال از دوران کودکی وطفولیت تحت حمایت قرارگیرند.پس از اصلاح قانون مربو ط به جوانان وقانون تصمیمات درامور خانوادگی دادگاه خانواده از اول ژانویه ۱۹۴۹ شروع بکار کرد.

تشکیلات دادگاه خانواده

دادگاه خانواده که یکی از سیستمهای خاص قضائی ژاپن است جزو دادگاه های شهرستان اما همردیف دادگاه فدرال است.دراستان هوکایدو چهار دادگاه خانواده و درسایر استانها یک دادگاه خانواده و جمعا ۴۹ دادگاه خانواده درژاپن تاسیس شده است که ۲۴۰ اداره وابسته به دادگاه های خانواده و۹۱ اداره متفرقه دیگر بااین دادگاه‌ها همکاری دارند تشکیلات دادگاه های خانواده بشرح زیر است:

 1. دادرسان :دادرسان دادگاه های خانواده از بین قضاتی که به امور خانوادگی و مخصوصا جوانان علاقه مند هستند و صبور وباحوصله بوده و حداقل سابقه ۱۰سال قضاوت ویاوکالت دارند انتخاب میشوند.از بین قضات جوان دستیاران رئیس دادگاه انتخاب میگردند.سایر شرایط انتخاب دادرسان دادگاه خانواده مانند شرایط انتخاب قضات دادگاه فدرال و دیوان عالی کشور است که به پیشنهاد رئیس دیوان عالی کشور و موافقت وزیر دادگستری بمدت ۱۰سال انتخاب میشوند.
 2. مراقبین روش آزادی بامراقبت:بطور کلی سه الی ۴ نفر مراقب بادادرس دادگاه خانواده همکاری دارند و وظایف اصلی آنان،تحقیق و پژوهش اجتماعی قبل از دادرسی و مراقبت جوانان در اجرای روش آزادی بامراقبت و ایفای وضایف مددکاران اجتماعی در قبال افراد خانواده و جوانان میباشند.مراقبین از بین لیسانسیه های علوم اجتماعی وروانشناسی وعلوم تربیتی باکنگور خاصی در دیوان عالی کشور انتخاب میشوند و پس از گذراندن دوره کارآموزی در موسسه تحقیق و پژوهش اجتماعی،بخدمت گمارده میشوند و آموزش ضمن خدمت در موسسه مذکور اجباری است.
 3. منشی دادگاه خانواده :منشی دادگاه مسئول درج و ثبت و نگهداری مدارک و اسناد وپرونده ها میباشد.
 4. پزشک و روانپزشک دادگاه خانواده:درهر دادگاه خانواده یک پزشک یا روانپشک متخصص تمام وقت یا نیمه وقت با دادرس دادگاه همکاری داردو چند نفر پرستار نیز در هردادگاه بخدمت اشتغال دارند.
 5. مشاورین دادگاه خانواده(داوران):بااینکه داوران کارمندان رسمی دولت نیستند امایکی از عناصر ضروری دادگاه خانواده بشمار میروند.داوران هرسال از بین افرادی که حسن شهرت و صلاحیت وجدانی و اخلاقی دارند انتخاب و در جلسات دادگاها برای حل اختلافات و برقراری سازش مسائل خانوادگی شرکت میکنند.
 6. اداره خانواده وابسته بدبیرخانه دیوان عالی کشور:درسیستم قضائی ژاپن عالیترین مرجع قضائی از جمله برای دادگاه خانواده،دیوان عالی کشور است.دیوان عالی کشورژاپن میتواند کارمندان دادگستری را به جز قضات عزل نماید در امور مالی و اداری دادگاه ها نظارت دارد اجرای وظایف مذکور به دبیرخانه دیوانعالی کشور که دارای ادارات متعددی است تفویض شده است که یکی از این ادارات،اداره خانواده است که مسئول تشکیلات و امور مالی و اداری دادگاه های خانواده میباشد.

صلاحیت دادگاه خانواده

دادگاه خانواده درژاپن صلاحیت رسیدگی در موارد زیر را دارد:

 • رسیدگی به مسائل جوانان بزهکار ودر حالت خطرناک و دادرسی بزهکاران بزرگسال که در ارتکاب جرائم باجوانان شرکت یا معاونت کرده اند.
 • رسیدگی به جرائم بزرگسالان که بر علیه جوانان جرائمی را مرتکب شده اند.
 • رسیدگی به اختلافات و دعاوی ناشی از امور خانوادگی.

۱-رسیدگی به مسائل جوانان بزهکار و درحالت خطرناک دادرسی جوانان بزهکار تا۲۰ سال و بزرگسالانی که در ارتکاب جرائم باجوانان شرکت و یا معاونت دارند در صلاحیت دادگاه خانواده است باید توجه داشت که درژاپن بزهکار نه تنها به جوانانی اطلاق میشود که مرتکب جرمی شده اند ودرقانون برای آن جرم مجاز اتهائی پیش بینی شده است بلکه به جوانانی نیز اطلاق میشود که در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار داشته و حالت خطرناک دارند.تحقیق و پژوهش اجتماعی قبل از دادرسی در مورد جوانانی که مرتکب جنایت و جنحه مهم شده اند اجباری است.هرگاه درحین ارتکاب جرم،جوانی بیش از ۱۶سال داشته باشد ودرضمن تحقیق و پژوهش اجتماعی،دادرس دادگاه خانواده باتوجه به نوع و کیفیت ارتکاب جرم معتقد باشد که جوان بایستی مانند یک تبه کار بزرگسال محاکمه شود در این صورت میتواند پرونده را جهت باز جوئی به بازپرس ارجاع نماید.درموارد زیر دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد جوانان را دارد:

 • حوانانی که از سرپرستان قانونی خود اطاعت نداشته و فرار میکنند.
 • بدون دلیل قانع کننده محل سکونت دائمی خود را ترک میکنند:
 • با افرادی که در مظان ارتکاب جرم قرار دارند ویا به فساد اخلاق معروفندمعاشرت نموده ویابه اماکن فساد رفت و آمد میکنند.
 • از طرزرفتار واخلاق جوان ظن ارتکاب جرم درآینده باشد . اطفال تا ۱۴سال که مرتکب جرم میشوند ویا حالت خطریناک دارند طبق قانون حسن تربیت بایستی به مرگز حمایت اطفال اعزام شوند. هرگاه مرکز مدکور تشخیص دهد که دادگاه خانواده بایستی به پرونده طفل رسیدگی نماید ویاروش تربیتی دریک موسسه بسته درمورد طفل اجرا شود‌پرونده مربوط را به دادگاه خانواده ارسال میکند.

درموارد استثنائی دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به پرونده اشخاص زیررادارد:

 • افرادی که بطورموقت آزاد میشوند ورئیس اداره آزادی بامراقبت ، مراقبت فرد آزاد شده راضروری تشخیص نمیدهد وظن ارتکاب جرم نیست .
 • افرادی که پس از محکومیت باقول شرف آزاد میشونداماشرایط تعیین شده رارعایت نمیکنند وطن تکرارجرم هست وکمیسیون محلی هدایت زندانیان آزاد شده ، اظهار نظر کرده باشد که افراد مذکور بایستی درموسسات تربیتی ویا اصلاحی نگهداری شوند.
 • رسیدگی به پرونده افرادی که درموسسات تربیتی ویا اصلاحی نگهداری میشوند وبایستی بمدت نگهداری آنان درموسسات مذکور افزوده گردد.

۲-صلاحیت رسیدگی به جرائم بزرگسالان دادرسی بزرگسالانی که برعلیه جوانان جرائمی رامرتکب شده اند درصلاحیت دادگاه خانواده است .
نوع جرائم برعلیه جوانان درقانون حمایت اطفال وقانون کار وقوانین ومقررات آموزش وپرورش پیش بینی شده است . تشویق به عیاشی وشهوترانی وبد رفتاری وقصور درآموزش وپرورش اطفال و وادار نمودن آنان بکار در ساعات غیر رسمی از جمله جرائم برعلیه جوانان میباشد. تفویض صلاحیت رسیدگی درموارد مذکور بمنظور حمایت جوانان واجرای اصول حقوق بشر است . نصب قیم که یکی از موارد مندرج ردقانون مدنی است درصلاحیت دادگاه خانواده وانفاق وسهل انگاری درانجام تکالیف قیمومت وابوت که جرم عمومی است در صلاحیت دادگاه های کیفری میباشد.

۳- صلاحیت رسیدگی به اختلافات ودعاوی ناشی از امور خانوادگی : رسیدگی به دعاوی واختلافات ناشی از امور خانوادگی درصلاحیت دادگاه خانواده است درقانون ژاپن مسائل فوق الذکر به سه نوع تقسیم شده است :

 • مسائلی که باتوجه به موضوعاتشان بایستی از طریق دادگاه حل وفصل شوند مانند تصحیح شناسنامه  اعلام غیبت  مفقودالاثر بودن وغیره.
 • مسائلی که با توافق طرفین بایستی حل وفصل شوند مانند طلاق  مسائل مربوط بفرزند خوانده .
 • مسائلی که خواه با توافق طرفین خواه پس از رسیدگی در دادگاه حل وفصل میشوند مانند تقسیم اموال درموقع طلاق نقسیم ارث .

قانون برای تصمیمات مربوط به امور خانوادگی چنین مقرر میدارد : مسائل مربوط به امور خانوادگی حتی المقدور بایستی با جلب توافق طرفین وسازش حل وفصل شود در غیر اینصورت دادگاه خانواده راسا تصمیمات لازم را اتخاذ وحکم صادر مینماید هرگاه زن وشوهر برای طلاق توافق داشته باشند میتوانند با مراجعه به دادگاه فدرال تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را بنمایند امادرخواست مذکور حتما بایستی از طریق دادگاه خانواده انجام گیرد درصورتیکه سازش امکان پذیر نباشد دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی وصدور حکم ر خواهد داشت .

آئین دادرسی دردادگاه خانواده

دادگاه خانواده به محض دریافت اطلاعیه ویا اعلام وگزارش ویا تقاضای افراد زیر فورا اقدام تحقیق ورسیدگی مینماید :

 • تمام افرادی که موظف ومکلف به حمایت جوانان هستند ومربیان وافراد ذینفع درامور جوانان میباشند
 • مددکاران اجتماعی دادگاه خانواده که از وقوع جرمی مطلع شده اند.

استاندار ورئیس مرکز حمایت اطفال

افراد پلیس

دادستان

دادستان پس از اطلاع از وقوع جرم . پرونده راجهت رسیدگی به دادگاه خانواده ارجاع مینماید.
پلیس مرتکبین جرائم جنحه ای کم اهمیت وولگردان را مستقیما به دادگاه خانواده اعزام میدارد اماپرونده رسیدگی به جنایات وجنحه های مهمی که جوانان مرتکب میشوند بایستی از طریق دادسرا به دادگاه خانواده ارسال شود. طبق آمارهای موجود از سال ۱۹۵۲-۱۹۶۶به تعداد جوانانبزهکار درژاپن افزوده شده واز سال ۱۹۶۶ تعداد جوانان بزهکار درژاپن تقلبیل یافته فقط جرائم رانندگی ۲۴ ٪افزایش داشته است .
دادرس دادگاه خانواده به مجض دریافت پرونده وبا ثبت شکایتی در دفتر دادگاه مذکور به مددکار اجتماعی دستور تحقیق وپژوهش اجتماعی میدهد. مددکاراجتماعی راجع به وضع محیط خانوادگی واجتماعی (محیط آموزشی ،وضع مسکن ، محیط کار ، تفریح وغیره )وشخصیت جوان تحقیق وپژوهش نموده ودر صورت ضرورت از دادگاه خانواده تقاضا مینماید که جوان برای معاینه پزشکی وآزمایشات روانپزشکی به مرکز ابسراسیون اعزام شود. پس از بررسی گزارش مددکار اجتماعی ، محل وتاریخ تشکیل جلسه دادرسی را به جوان وسر پرست قانونی اواعلام مینماید .
دادرسی بطور سری انجام میگیرد . دادرس باحضور منشی دادگاه وسرپرست قانونی طفل (پدر ، مادر، یاقیم یا سرپرست قانونی )ومددکار اجتماعی ومشاور وکسانی که در دادرسی ذینفع هستند با اجازه دادرس دادگاه تشکیل میشود .تصمیمات دادگاه خانواده بشرح زیر است :

 • ارسال پرونده به استاندار یارئیس مرکز حمایت اطفال جهت اتخاذتصمیم مبنی بر نگهداری طفل دریکی از پرورشگاه‌ها
 • صدور قرارمنع تعقیب
 • تبرئه جوان از اتهامات وارده
 • ارجاع پرونده به دادستان درصورتی که عمل ارتکابی جنایت یا جنحه مهم باشد
 • دستور اجرای روش تربیت یامراقبت .

درصورت اتخاذ تصمیم اخیر ممکن است روش های زیر درمورد جوان اجراشود:

 1. جوان تحت رژیم آزادی بامراقبت قرارگیرد دراین صورت مراتب به اداره کل آزادی بامراقبت وابسته بوزارت دادگستری که در حوزه هردادگاه خانواده تشکیل شده است اطلاع داده میشود مددکاران اجتماعی اداره مذکور جوان را تحت حمایت وهدایت قرارمیدهند مراقبین از بین داوطلبین مددیاری که بطور افتخاری خدمت میکنند انتخاب میشوند.
 2. جوان را به مرکز تربیت باکار ویا مرکز حمایت اطفال اعزام میدارد. مراکز مذکوربرای بهبود وضع جوانان وتربیت واصلاح آنان درقانون پیش بینی شده است .
  مرکز تربیت باکار دولتی است اما مراکز حمایت اطفال یا خصوصی است ویا شهرداری‌ها اداره آنها را برعهده دارند.دراین مراکز غالبا اطفالی که از لحاظ تربیت در خطر هستند ویا ترک شده میباشند نگهداری میشود
 3. اعزام به موسسات راهنمای حرفه ای .این موسسات دولتی است وبرای آموزش حرفه به جوانان تاسیس شده است جوانان دراین موسسات بشرح زیر پذیرفته میشوند:
 • درمدارس ابتدائی جوانا ن۱۴ تا۱۶سال.
 • درموسسات متوسطه (دوره راهنمائی)جوانان بیش از۱۶سال تمام که دارای حالت خطرناک هستند وظن ارتکاب جرم هست .
 • درمدارس عالی جوانان بیش از ۱۶سال که مرتکب جرم شده اند ولی حالت خطرناک ندارند.
 • درموسسات درمانی جوانانی که بیش از ۱۴سال تمام دارند واز لحاظ جسمی بیمار ویااز نظر روانی عقب افتاده ویابیمارهستند .

هرگاه دادرس اتخاذ تصمیم را فوری وضروری تشخیص ندهد ویا اتخاز تصمیم منوط به یک بررسی وتحقیق دقیق باشد جوان را تحت مراقبت مددکاراجتماعی یا مراقبین قرارمیدهد دراین صورت جوان بزندگی عادی خود ادامه میدهد وملزم به رعایت شرایط تعیین میباشد ویا اورا به شخص مورد اعتماد ویا موسسه مناسب میسپارند .روشی که قبل از اتخاذ تصمیم قطعی اجرا میگردد دوره آزمایش نامیده میشود.
دادرس دادگاه خانواده پس از مطالعه پروند شناسائی شخصیت جوان (تحقیق وپژوهش مددکار اجتماعی ، ازمایش پزشگی وروانپزشگی )واستماع شهود ، تصمیمات لازم را اتخاذ مینماید . دادرس بطورمد لل اتخاذ تصمیم را درپرونده قید نموده ورونوشت رای مذکور وپرونده شناسائی شخصیت جوان را به موسسه ای که بایستی روش را اجراکند ارسال میدارد.هرگاه جوان تحت رژیم آزادی بامراقبت (باقول شرف) قرارگیرد ویا بموسسه اصلاح وتربیت با کاراعزام شود رونوشت حکم به اداره اجرای آزادی با مراقبت یا به موسسه مربوط ارسال میشود .پیس از اتخاذ تصمیم ، دادرس دادگاه خانواده طبق قانون ویا به درخواست ذینفع میتواند از محلی که جوان نگهداری میشود بازدید ودستورات لازم رابرای بهبود وضع آینده وی صادرکند.

هرگاه جوان درضمن اجرای روش درموسسه ، به سن بلوغ (۲۰سال)برسد ور ئیس موسسه لزوم نگهداری جوان را تشخیص دهد تقاضای خود را بطورمد لل به دادگاه خانواده میفرستد، هرگاه جوان ویا دادستان به رای دادگاه خانواده اعتراض داشته باشند میتوانند از رای صادره پژوهش بخواهند. مرجع رسیدگی به پژوهش آراء دادگاه خانواده دیوان عالی کشور ژاپن است درعمل تقاضای پژوهش به ندرت انجام میگیرد.
درمورد رسیدگی به پرونده بزرگسالانی که برعلیه اطفال مرتکب جرم میشوند . ابتداء دادستان پرونده مربوط رابه د ادگاه خانواده ارجاع مینماید.تشریفات رسیدگی به پرونده بزهکار بزرگسال تابع آئین دادرسی کیفری بزرگسالان دردادگاه فدرال است . جلسه دادرسی علنی است دادرس دادگاه خانواده بالباس رسمی قضات ریاست دادگاه جنائی درمحکمه حضور مییابد.رسیدگی به رفع اختلافات دعاوی ناشی از امور خانوادگی دادخواست بطور کتبی باشفاهی به دفتر دادگاه تسلیم وپرونده ای دراین مورد تنظیم میگردد.جلسات دادرسی بطور سری تشکیل میشود وطرفین به دادگاه احضار میشوند . درجلسه دادرسی داوران نیز حضوردارند ودرصورت لزوم قبل از تشکیل جلسه دادرسی ، قاضی دادگاه خانواده دستور تحقیق وپژوهش اجتماعی را صادر میکندرای دادگاه قابل پژوهش است مرجع رسیدگی به پژوهش دیوان عالی کشور است هرگاه طبق رای دادگاه طرفین ملزم به پرداخت وجهی باشند ویا بایستی مالی را تحویل دهند پس از صدور رای باید فورا اقدام به احرای حکم بنمایند . درصورت سازش ، دادگاه خانواده سعی میکند اختلافات را بکلی مرتفع نماید.

کمیسیون سازش از دادرس دادگاه ودو نفرداور که یکی از آنها الزاما زن میباشد تشکیل میشود. اگر طرفین درکمیسیون سازش به توافق رسیدند مراتب درپرونده درج میشود هرگاه توافق مبنی برطلاق باشد دادگاه خانواده جهت صدود حکم طلاق پرونده را به دادگاه فدرال ارسال میدارد اگریکی از طرفین .رضایت یه طلاق ندهد رسیدگی به پرونده درصلاحیت دادگاه خانواده است در صورت صدور رای طلاق دادگاه خانواده میزان خسارت ونفقه وچگونگی تقسیم اموال زن وشوهر ونگهداری بچه ها را تعیین میکند .
بنابه درخواست طرفین دادگاه خانواده برای تامین پرداخت وجوه تعیین شده ونفقه وغیره اطلاعات لازم را جمع آوری مینماید .

درصورت عدم پرداخت بدهی یا مبلغ تعیین شده ، دادگاه لزوم پرداخت وجوه مذکور را طبق اخطاریه یاد آور میشود هرگاه به اخطاریه دادگاه توجه نشود دادگاه راسا دستور مقتضی صادر مینماید درصورت عدم اجرای حکم ، دادگاه میتواند بدهکاررا به پرداخت جریمه غیر کیفری محکوم نماید.دادگاه خانواده نقش خدمات اجتماعی را بعهده دارد خانواده ها وافرادی که از اطفال خود رضایت ندارند قبل از طرح دعوی ، از دادرس دادگاه تقاضای راهنمائی وهدایت را مینمایند مددکاران اجتماعی ومنشی دادگاه خانواده نسبت به هدایت وراهنماوی ورفع مشکلات آنان اقدام مینمایند.

فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه