دستور موقت دادرسی فوری

دستور موقت دادرسی فوری

در جریان دادرسی معمولاً مدت زمانی اصحاب دعوی منتظر حصول نتیجه اختلاف مطروحه می مانند که این مدت زمان ممکن است قبل از آنکه دادرسی به مراحل کمال و حصول نتیجه منجر شود با طرح موضوع و مساله از سوی متقاضی ذینفع(خواهان) و صرفاً در اموری که تعیین تکلیف آن ضرورت فوری دارد، دادگاه بارعایت تشریفات قانونی که به آن خواهیم پرداخت دستور موقت صادر کند. دستور موقت عبارت از دستوری است که دادگاه مبنی بر توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری صادر کند. دستور موقت صادره از سوی دادگاه هیچ تاثیری در اصل دعوی ندارد.

برای مثال مالک زمین خود را برای کشاورزی به دیگری می دهد ولی در حین کشت از آبیاری زمین جلوگیری می کند در اینجا کشاورز میتواند با درخواست صدور دستور موقت از ممانعت او جلوگیری کند. یا به عنوان مثال مالک خانه ای آن را با سند عادی با دیگری منتقل کند و یا هیات مدیره آپارتمانی علیرغم دریافت سهم بدهی از برقراری مجدد خدمات مشترک مانند تهویه مطبوع، شوفاژ، آب گرم و … خودداری کند در این حالت مالک با ارایه دستور موقت هیات مدیره را مکلف به برقراری دوباره خدمات مشترک خواهد کرد. اگر اصل دعوی در دادگاه مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه است و در غیر این صورت مرجع پذیرش این درخواست دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد. برای رسیدگی به امور فوری روز و ساعت مناسبی را تعیین وطرفین را به دادگاه دعوت می کند. در مواردی هم که فوریت کار اقتضا کند دادگاه دعوت میکند. در مواردی هم که فوریت کار اقتضا کند دادگاه بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین و حتی در اوقات تعطیل یا در غیر محل دادگاه بهاین درخواست رسیدگی می کند. در هر حال تشخیص فوری بودن موضوع با دادگاه است. پس از صدور دستور موقت دادگاه، چنانچه متقاضی دعوی اصلی را طرح نکرده باشد یا در صورتی که این درخواست را بطور مستقل مطرح کرده باشد باید ظرف ۲۰روز از تاریخ صدور دستور موقت به منظور اثبات دعوی اصلی خود به دادگاه مراجعه، دادخواست خود راتقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده است تسلیم کند در غیر اینصورت دادگاه صادر کننده دستور موقت یا درخواست طرف مقابل از آن رفع اثر خواهد کرد.

از آنجاییکه ممکن است بر اثر صدور دستور موقت به طرف مقابل خسارتی وارد شود زیرا چه بسا متقاضی نتواند در آینده ادعایش را ثابت کند. از این رو دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از اجرای دستور موقت حاصل میوشد ازمتقاضی تامین مناسب اخذ کند. در این صورت صدور دستور موقت موکول به سپردن این تامین است.

تعیین میزان این تامین بر عهده دادگاه است. چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی دعوی مطالبه خسارت از سوی متقاضی دستور موقت مطرح نشود از مال مورد تامین رفع توقیف می شود.

چنانچه طرف مقابل پس از صدور دستور موقت تامینی متناسب با موضوع دستور موقت بر اساس تعیین دادگاه بدهد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اقر خواهد کرد. اجرای دستور موقت علاوه بر سپردن تامین از سوی متقاضی مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی نیز می باشد.

در موضوع دستور موقت عنایت به مسایل ذیل ضروری است:

  •  درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. در صورت شفاهی بودن درخواست، در دادگاه صورتجلسه شده و به امضای درخواست کننده می رسد.
  • قبول یا رد این درخواست ضمن اصل دعوی قابل اعتراض و تجدید نظر است ولی به تنهایی قابل اعتراض و تجدید نظر نمی باشد. قبول یا رد این درخواست در هر صورت قابل فرجام نیست.
  • برای درخواست دستور موقت متقاضی باید مبلغ پنج هزار ریال تمبر باطل کند.
مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت

شهر- خیابان- کوچه- شماره- پلاک

خواهان حسین محمدیان رضا معلم تهران خ…..پ ……..
خوانده احمد نوبخت خداداد مدیرعامل مجتمع پاس تهران خ…..پ ……..
وکیل یا نماینده قانونی در صورت وجود وکیل مشخصات وی در این قسمت آورده می شود.
تعیین خواسته و بهای آن صدور دستور موقت مبنی بر برقراری دوباره خدمات مشترک در آپارتمان مسکونی واقع در مجتمع پارس بلوک الف پلاک ۷
دلایل و منضمات دادخواست کپی مصدق اجاره نامه مورخ ………کپی مصدق پرداخت قبض های گاز و برق و شارژ ماهانه
ریاست محترم دادگاه عمومی تهران

با سلام، اینجانب خواهان با توجه به اجاره نامه استنادی مستاجر آپارتمان ۹۰ متری در پلاک ۷ بلوک الف مجتمع پارس هستم. خوانده مدیر عامل مجتمع بواسطه عدم پرداخت حق شارژ توسط مستاجر قبلی و مالک فعلی از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ و تهویه مطبوع و گاز خودداری می کند. با توجه به پرداخت هزینه های موصوف توسط اینجانب که قبض آن پیوست می باشد تقاضای صدور دستور موقت نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک دارد.

محل امضاء- مهر- انگشت

 

مشخصات طرفین

نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت

شهر- خیابان- کوچه- شماره- پلاک

خواهان مشخصات خواهان در این قسمت تکمیل می شود
خوانده مشخصات خوانده دراین قسمت تکمیل می شود
وکیل یا نماینده قانونی در صورت وجود وکیل مشخصات وی در این قسمت آورده می شود.
تعیین خواسته و بهای آن صدور دستور موقت دایر بر جلوگیری از نقل و انتقال پلاک ثبتی شماره…
دلایل و منضمات دادخواست
  1. ۱-تصویر مصدق مبایعه نامه شماره …….. مورخ………
  1. ۲- تصاویر مصدق چک های مسافرتی پرداختی به خوانده
ریاست محترم مجتمع قضایی…….

احتراماً، خوانده به نشانی فوق الذکر برابر مبایعه نامه شماره …. مورخ…. ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در نشانی… از پلاک ثبتی… بخش… تهران را درتاریخ … به اینجانب فروخته و بهای مورد معامله را طی چک های مسافرتی فوق الذکر دریافت کرده است. نظر به اینکه نامبرده در اجرای تعهدات قراردادی خود تعلل می نماید و برای جلوگیری از تضییع حقوق قانونی صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال پلاک فوق الذکر مورد استدعاست. بدواً نیز برای تکمیل پرونده صدور دستور استعلام ثبتی تقاضا می شود.

محل امضاء- مهر- انگشت

فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه