روش افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی عام

روش افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی عام

روش افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی عام را می‌دانید؟

مستندا به ماده ١٧٢ ل.ا.ق.ت و با عنایت به صورتجلسه مجمع عموی فوق العاده اگر تمام مبلغ افزایش سرمایه جهت متقاضیان و افراد غیر سهامدار شرکت در نظر گرفته شود بایستی از کلیه سهامداران شرکت در همان مجمع سلب حق تقدم گردد و یا چنانچه به استناد ماده ١٧٠ ل.ا.ق.ت و با رعایت ماده ١۶٩ ل.ا.ق.ت بایستی آگهی افزایش سرمایه و استفاده از حق تقدم در افزایش سرمایه جهت سهامداران انتشار یافته و مفاد ماده ١٧٠ ل.ا.ق.ت رعایت گردد لیکن اگر صاحبان سهام شرکت در مهلت و فرجه قانونی از تمام یا قسمتی از حق تقدم خود در افزایش سرمایه استفاده ننموده باشند حسب مورد تمام یا باقیمانده سهام خریداری یا پذیره نشده به متقاضیان جدید و افرادی که مایل به پذیره نویسی در شرکت مربوطه می باشند بایستی با رعایت موارد آتی الذکر سهام خریداری یا پذیره نشده فروخته یا واگذار شود.

در شرکتهای سهامی عام می بایستی بر اساس ماده ١٧٣ ل.ا.ق.ت قبل از عرضه نمودن سهام جدید برای افزایش سرمایه مصوب مجمع یا سهام باقیمانده و خریداری و یا پذیره نشده توسط سهامداران قبلی شرکت خواهان پذیره نویسی عمومی برای آن باشد می بایستی بدوا طرح اعلامیه پذبره نویسی سهام جدید را که با رعایت ماده ١٧۴ ل.ا.ق.ت تنظیم گردیده به انضمام آخرین ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت که به تصویب مجمع رسیده است و در صورتی که شرکت تا آن زمان ترازی تصویب ننموده باشد با قید و ذکر این مورد در طرح اعلامیه پذیره نویسی با رعایت مواد ١٧۵ و ١٧۶ ل.ا.ق.ت کلیه مدارک مربوطه را به مرجع ثبت شرکتها تسلیم و رسید دریافت نمایند. اداره ثبت شرکتها موظف می باشد که طرح اعلامیه پذیره نویسی و ضمایم آن را با عنایت بمفاد مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت بررسی و در صورت صحت مدارک اجازه پذیره نویسی سهام جدید را جهت پذیره نویسان جدید و افراد مایل به سرمایه گذاری در شرکت صادر نماید مدارکی که در این مرحله باید تحویل اداره ثبت شرکتها گردد عبارتند از :

 1. صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده دال بر تصویب افزایش با رعایت کلیه مفاد اساسنامه و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت
 2. آگهی دعوت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده ( البته در صورت عدم تشکیل جلسه مجمع با حضور کلیه سهامداران )
 3.  فهرست سهامداران حاضر در مجمع عمومی فوق العاده با رعایت ماده ١٠۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت
 4.  آگهی افزایش سرمایه و حق تقدم منتشره در روزنامه کثیرالانتشار شرکت در رعایت مواد ١۶۶و ١۶٩ و ١٧٠و ١٧١ ل.ا.ق.ت انحصارا جهت سهامداران شرکت
 5.  ارائه مدارک لازم در جهت افزایش سرمایه از طریق یکی از طرق یا تجمیعی از بندهای ذکر شده در ماده ١۵٨ ل.ا.ق.ت
 6.  صورتجلسه هیات مدیره بعداز انقضای مهلت مقرره قانونی در رعایت ماده ١۶۶ ل.ا.ق.ت دال بر عملی شدن قسمتی از افزایش سرمایه که مربوط به سهامداران قبلی شرکت می باشد.
 7.  فهرست سهامداران پس از افزایش سرمایه همراه با قید تعداد سهام آنان
 8.  آخرین ترازنامه و حساب و سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی شرکت رسیده باشد .

توجه: (در مورد بند ۴و۵و۶ در صورتی مدارک ذکر شده ضمیمه می گردد که در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مربوط به افزایش از کلیه صاحبان سهام شرکت سلب حق تقدم نگردیده باشد)

طرح اعلامیه پذیره نویسی

طرح اعلامیه پذیره نویسی باید با استناد به ماده ١٧۴ ل.ا.ق.ت تهیه و شامل موارد زیر به امضای دارندگان امضای مجاز شرکت برسد:

 •  نام و شماره ثبت شرکت
 •  موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن
 •  نشانی مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شرکت دارای شعبی باشد نشانی شعب آن
 •  در صورتی که شرکت برای مدت محدودی تاسیس وتشکیل گردیده باشد تاریخ انقضای مدت آن
 •  آخرین مبلغ سرمایه ثبت شده شرکت قبل از این افزایش سرمایه
 •  چنانچه شرکت دارای سهام ممتاز میباشد تعداد سهام ممتاز و امتیازات مربوط به آن
 •  هویت و مشخصات کامل اعضای هیات مدیره و مدیرعامل وقت شرکت
 •  شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام طبق اساسنامه در مجامع عمومی شرکت
 •  مقررات اساسنامه در مورد نحوه تقسیم سود شرکت و تشکیل اندوخته و تقسیم داراییهای شرکت بعد از تصفیه
 •  چنانچه شرکت دارای اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام شرکت باشد ذکر مبلغ باز پرداخت نشده این اوراق و تضمینات مربوط به آن
 • چنانچه شرکت دارای اوراق قرضه غیر قابل تبدیل به سهام شرکت باشد ذکر مبلغ بازپرداخت نشده این اوراق و تضمینات مربوط به آن
 •  ذکر مبلغ دیون شرکت و همچنین دیون مربوط به اشخاص ثالث که در صورت عدم پرداخت آن توسط افراد مزبور استرداد وجوه آن توسط شرکت تضمین گردیده است .
 •  مبلغ افزایش سرمایه مورد نظر و مصوبه مجمع فوق العاده
 •  تعداد و نوع سهام جدیدی که قبل از انتشار این طرح توسط صاحبان سهام شرکت با استفاده از حق تقدم منتشره با عنایت به‌مواد ١۶٩و ١٧٠و١٧١ ل.ا.

فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه