مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص

مدارک موردنیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص :

  1.  دوبرگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص وتکمیل آن و امضای ذیل اظهارنامه توسط کلیه سهامداران .
  2.  دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص وامضائ ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران .
  3.  دونسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین که به امضای سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
  4.  دونسخه صورتجلسه هیات مدیره که به امضائ مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
  5.  فتوکپی برابر اصل شده شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین.
  6.  ارائه گواهی پرداخت حداقل ٣۵% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آنجا باز شده است.
  7.  ارائه مجوز در صورت نیاز بنابه اعلام کارشناس اداره ثبت شرکتها.
 تذکر: در صورتیکه مقداری از سرمایه شرکت اورده غیر نقدی باشد (اموال منقول و غیر منقول ) ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیرمنقول جز سرمایه شرکت قرارداده شود ارائه اصل سندمالکیت ضروری است .
فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه