نحوه اجرای احکام کیفری

نحوه اجرای احکام کیفری

نحوه اجرای احکام کیفری

نحوه اجرای حکم قتل غیر عمدی و آسیب بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی

اگر بناست حکم در خصوص شما اجرا شود ….

معمولا در پرونده های قتل غیر عمدی و آسیب بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی شخص مقصر به حبس یا جزای نقدی ونیز پرداخت دیه در حق مصدوم یا ورثه متوفی محکوم می شود .به طور مثال اگر آقای ایمان احمدی محکوم علیه پرونده ای فرضی باشد رای دادگاه به او ابلاغ می شود.آرای صادره از دادگاهها قطعی یا قابل تجدید نظر باشد یا آنکه قطعی نبوده و به قطعیت در آید پس از ابلاغ قابل اجرا خواهد بود.اجرای حکم با دایره اجرای احکام دادسرایی است که در حوزه دادگاه صادر کننده رای بدوی واقع شده است.ابتدا پرونده به نظر دادیار اجرای احکام می رسد ودر صورت عدم وجود ایراد یا ابهام قانونی در دادنامه به دفتر دستور ثبت پرونده را می دهد و قید می کند که محکوم علیه برای اجرای حکم احضار شود.

نمونه احضاریه محکوم علیه

برگ احضاریه

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت

محل حضور
دفتر اجرای احکام دادسرای ناحیه ۴ تهران (رسالت)

وقت حضور     ساعت         روز      ماه          ۱۳

ضرورت دارد شما به عنوان محکوم علیه ظرف سه روز پس از رویت در این اجرای احکام حاضر شوید.

محل امضاء ومهر شعبه صادر کننده               دفتر اجرای احکام دادسرای ناحیه ۴تهران ( رسالت )

تاریخ روئت

امضاء احضار شونده

نام و نام خانوادگی و محل امضاء مامور

اگر احضار شونده بدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر نشوند،برگ جلب فرستاده خواهد شد.

 نحوه اجرای حکم محکومیت به جزای نقدی

اگر محکوم علیه در دادگاه به جزای نقدی محکوم شده باشد،باید به دایره اجرای احکام مراجعه و معادل مبلغ جزای نقدی به حساب صندوق دولت در بانک ملی واریز،رسید یا قبض پرداخت را تحویل دایره اجرای احکام نماید و در انتها یک نسخه از آن رسید را برای خود نگهدارد.گاه ممکن است محکوم علیه توان پرداخت جزای نقدی را نداشته باشد.در این حالت اگر جزای را نپردازد و مالی هم ازاو به دست نیاید به دستور قاضی صادر کننده حکم بدوی به ازای هر۱۰۰هزار ریال یک روز بازداشت می شود ودر هر حال حداکثر مدت بازداشت برای جزای نقدی نباید از پنج سال بیشتر باشد.

نمونه قبض جزای نقدی

تاریخ ………….

بانک ملی ایران

شماره حساب ۹۰۰۲۴ نام صاحب حساب :در آمد دادگستری مبلغ ( به عدد ) ۸۰۰۰۰۰ ریال بدینوسیله تائید می شود که مبلغ ( به حروف ) هشتصد هزار ریال بابت محکومیت

آقای/خانم………………..موضوع پرونده  شماره ۸۲/۱۴۶۱۰۸۵مطروحه در ……..

دریافت وبه حساب فوق منظور گردید.

نام و نشانی پرداخت کننده ………………………………………………….

امضای پرداخت کننده

بانک ملی ایران

شعبه …………….

نحوه اجرای حکم محکومیت به حبس

برای اجرای حکم حبس ابتدا محکوم علیه احضار و درصورت عدم حضور جلب می شود.چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم مدتی را در بازداشت به سر برده باشد آن ایام برای او محاسبه شده و از مدت حبس اوکسر خواهد شد.در چند حالت امکان دارد محکوم علیه تمام مدت حبس را تحمل نکند:

  • الف:چنانچه محکوم علیه برای بار اول به علت ارتکاب جرم به مجازات حبس محکوم شده و نصف آن را گذرانده باشد دادگاه صادر کننده رای قطعی می تواند تحت شرایطی حکم به آزادی مشروط او صادر نماید.
  • ب:روش دیگری که محکوم علیه می تواند از تحمل حبس به طور کلی خلاصه یابد آن است که رضایت شاکی خود را به دست آورد.چنانچه موفق به اخذ رضایت شد می تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست تخفیف مجازات نماید.

نمونه درخواست تخفیف مجازات

ریاست محترم شعبه ……………………….دادگاه عمومی

احتراما اینجانب ایمان احمدی فرزند اصغر محکوم علیه پرونده کلاسه ……..

برابر رضایت نامه شماره ……………ثبت دفتر اسناد رسمی شماره ……….

مطابق ماده۲۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست تخفیف مجازات را دارم.

قبلا از عنایت …………….سپاسگزارم.

نام و نام خانوادگی ………….امضاء

نمونه فرم دادخواست تقسیط

مشخصات طرفین
نام
نام خانوادگی
نام پدر
شغل
محل اقامت شهر – خیابان-کوچه-شماره پلاک
خواهان  ایمان احمدی
حسین
کارمند

خوانده
مصدومین یا ورثه متوفی

وکیل یا نماینده قانونی

تعیین خواسته

و بهای آن
تقاضای صدور حکم به تقسیط دیه موضوع دادنامه شماره ………صادره از دادگاه

محترم شعبه ……………………………

دلایل و منضمات

دادخواست
شهادت شهود ، محتویات اجرائی پرونده کلاسه …………استشهادیه محلی ، تصویری از حکم کارگزینی

ریاست محترم دادگاه عمومی ……………………………

احتراما اینجانب ایمان احمدی فرزند حسین که به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی که به موجب دادنامه شماره …….. صادره از دادگاه محترم شعبه ……..به پرداخت

دیه محکوم گردیده‌ام با توجه به دلایل و منضمات دادخواست نظر به اینکه به علت مشکلات مالی و پائین بودن درآمد قادر به پرداخت یک‌جا و کامل دیه نمی‌باشم لذا از آن دادگاه محترم تقاضای صدور حکم به تقسیط دیه را دارم.

محل امضاء – مهر – انگشت

فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
۱دیدگاه
  • بهرنگ
    ارسال شده در ۱۳ اسفند ، ۱۳۹۸ / ساعت : 23:48 / پاسخ

    سلام ، من ایران نیستم و نمیتونم برگردم، حکم ۱سال زندان داده بودن که تعلیق شد برای ۱سال و قاضی اجرای احکام داره اصرار میکنه که باید بیاد برای ثبت تعلیق و وکیل هر چی گفته قبول نکرده اجرای احکام، الان چی میشه؟ میتونن تعلیق رو لغو کنن؟ تعلیق سادست که نوشته اگه به مدت ۱سال مرتکب جرمای تا درجه ۷ بشی باید محکومیت رو بکشی

ارسال دیدگاه