چه وقت زن‌ها خدا رو شکر میکنند؟

چه وقت زن‌ها خدا رو شکر میکنند؟

چه وقت زن‌ها خدا رو شکر میکنند؟

 

زن رو به خدا کرد و گفت: چرا باید دیه ما نصف مردها باشد؟

 

خداوند مهربانانه فرمود :

عزیز من ! اگر با کشتن، تو را از شوهرت بستانند، به او ۱۰۰ میلیون می رسد، ولی اگر او را بکشند تو صاحب ۲۰۰ میلیون می شوی !!!

 

زن خندید و گفت: خدایا حکمتت را شکر … !

فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه