۲۷ خرداد ۱۳۹۴

خـواهان :    ابوالفضل خـوانده :    الهقلی خواسته :    تجویز انتقال منافع به استناد پرونده شماره  ۰۰۶۴۸ کـــلاســـــه پرونده :    ۸۳۰۰۹۰۰۰۰۰۳۰۰۳۱۲ شعبه رسیدگی کننده :    شعبه ۱۱۱دادگاه عمومی تهران  ( مجتمع قضائی عدالت ) دلایل ومنضمات دادخواست : حکم صادره در پرونده كلاسه ۰۶۴۸ گردش کار : خواهان آقای ابوالفضل در تاریخ ۱ / ۹/ ۸۳دادخواست خود را به طرفیت خوانده آقای الهقلی به دادگستری تهران ارائه نموده ودر آن بیان داشته كه به...

اوراق قضائی اوراق قضائی جزئی از محتویات پرونده را تشكیل می دهند.مهمترین اوراق قضائی عبارتند از :   دادخواست   اظهار نامه   اخطاریه    احضاریه   جلب   دادنامه   اجرائیه  واخواست برگه دادخواست برگ قضائی و چاپی مخصوصی است كه از طرف وزارت دادگستری تهیه و در اختیار عموم قرار می گیرد كه باید به زبان فارسی و حاوی مشخصات كامل اصحاب دعوی و وكلای آنان...

مدیر دفتر ناظم دفتر دادگاه است و طبق ماده ۸۲قانون اصول تشكیلات عدلیه هر مدیر دفتر درصورت لزوم در تحت ریاست و مسئولیت خود تقریر نویس و ثبات و ضباط (بایگان ) و مامور ابلاغ و احضار خواهد داشت . به موجب قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آئین نامه اجرائی آن مامورین ابلاغ از تحت ریاست و مسئولیت مدیر دفتر خارج و تحت...

آشنایی با دفتر دادگاه   : دفتر دادگاه محل تهیه مقدمات دادرسی و تنظیم پرونده ها است كه به تصدی مدیر دفتر و یكنفر ثبات بایگان و یكنفر منشی دادگاه و همگی تحت ریاست رئیس دادگاه انجام وظیفه می نمایند و امور دفتری را كه مجمـوعه اقـدامـات و عملیاتی كه منجر به دریافت و ثبت و توزیع مكاتبات جهت بر قراری ارتباط است انجام می دهند ....

انواع دفاتر دفتر دادگاه 1-   دفتر ثبت عرایض 2-   دفتر اندیكاتور 3-   دفتر ثبت لوایح 4-   دفتر ثبت ارجاعی 5-   دفتر ارسالی به دایره ابلاغ دادگستری 6-   دفتر ارسال به شعبات و به حوزه قضائی 7-   دفتر ارسال به واحد پست 8-   دفتر ارسال به ادارات شهری 9-   دفتر ارسالی به اجرای احكام 10- دفتر ارسالی به دادگاه تجدید نظر 11- دفتر ثبت فرجام خواهی 12- دفتر ثبت دادنامه 13- دفتر ثبت اوقات 14- دفتر ثبت آمار 15- دفتر...

مقدمه هر كس حق مظلومي را از ظالم بستاند در قيامت همنشين من خواهد بود. (پيامبر اعظم ص) از اول خلقت بشر چیزی به همراه او مثل حیات او آفریده شد و آن كلمه زیبای حق و حقوق او بوده  و آنچه امروزه بیشتر از هر زمان دیگر ضروری به نظر می رسد شناخت  و آگاهی از حق و حقوق خود و جایگاه خود در جهان كنونی...

پیشگیری از بزهکاری واژه پیشگیری امروز در معنی جاری و متداول آن دارای دو بعد است: پیشگیری یا جلوگیری کردن هم به معنی" پیش دستی کردن، پیشی گرفتن و به جلوی چیزی رفتن" و هم به معنی" آگاه کردن هشدار دادن" است؛ اما در جرم شناسی پیشگیرانه، پیشگیری در معنی اول آن مورد استفاده قرار می گیرد، یعنی با کاربرد فنون مختلف به منظور جلوگیری از...

قانونگذار برای تعرض قانونی به حریم خصوصی اشخاص ( حقیقی یا حقوقی ) ضوابطی را تعیین کرده است که به اختصار به آنها می پردازیم : تفتیش و بازرسی منازل و اوراق و نوشته های اشخاص ، بازرسی از منزل یا محل کسب و سایر اماکن مشابه و نیز اشیایی  که در اختیار انسان ها قرار می گیرد هنگامی قانونی و مشروع است که به موجب...

مقدمه اطلاع رسانی و افزایش آگاهی های عمومی به عنوان شیوه ای موثر در پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم به شمار می رود. برای این منظور متناسب با موضوع از روشهای مختلفی می توان استفاده نمود که یکی از شیوه های رایج آن شیوه اطلاع رسانی مکتوب می باشد. "دبیرخانه هیات عالی نظارت" بر امر رسیدگی به تخلفات اداری با درک اهمیت این ضرورت و در...

از جمله سنت های حاکم بر زندگی انسان ها که عامل دوام و بقای نسل بوده و از سوی کلیه قوانین بشری نیز پذیرفته شده است، ازدواج و تشکیل خانواده می باشد. اهمیت خانواده از بعد فردی و اجتماعی و تاثیر گذاری آن بر جامعه به حدی است که قانونگذار در اصل ۱۰ قانون اساسی آن را واحد بنیادی جامعه اسلامی دانسته است زیرا چنانچه...